PDF להורדה

עדכונים בתחום המים – אוקטובר 2016 (תקציר)

שנה: 2016

מספר החוזר: 81.2016


  1. טפסי דיווח על מספר הנפשות ביחידת דיור – לקביעת הכמות המוכרת לשנת 2017

ברצוננו לעדכנם, כי הועלו טפסי דיווח מקוונים באתר רשות המים, לצורך קביעת הכמות המוכרת לשנת 2017, טפסים אלו מחליפים את הטפסים הידניים ומפרטים את הדרוש לקראת קבלת הקצאות המים הביתיות עבור הכמות המוכרת לשנת 2017.

יש למלא את הטפסים עד תאריך 30 בנובמבר 2016.

  1. כללי המים – הקצאות מים לחקלאות וטבע לשנת הרישוי 2017

בישיבתה ביום 6 באוקטובר 2016 דנה מועצת הרשות למים וביוב בטיוטת הכללים לסוגיה שבכותרת, ואישרה אותם לפרסום.

וכך נכתב בפתיח ל"דברי ההסבר" לעניין זה:

"מצב הפתיחה של מאגרי המים אינו משביע רצון. כמו כן, קיימות תחזיות לפיהן לפחות עונת הסתיו צפויה להיות שחונה, וקשה עדיין לנבא את טיבו של החורף ברמת ודאות טובה. על אף כל זאת, בתיקונים שמוצעים להסדר המפורט, לא מוצע שינוי בהקצאות באזור המערכת הארצית, וזאת בשל היכולת להתבסס על מתקני ההתפלה ולהפעילם בכושר ייצור מלא".

בהמשך דברי ההסבר מוצע – בשל המצב ההידרולוגי הבעייתי של הכנרת והאזור הסובב אותה – להוציא את האזורים הללו מהגדרתם (עד היום) כשייכים ל"מערכת הארצית"; תחת זאת הוגדרו האזורים הללו כ"סובב כנרת" ו"מעלה כנרת". שמות הקיימים כבר מזה מספר שנים, אך ללא הגדרה ברורה בדבר הפרדתם מהמערכת הארצית.

טיוטת הכללים הנ"ל, נמצאת באתר האינטרנט של רשות המים ובאתרנו.

  1. תעריפי מים לשנת 2017

באותה ישיבה של המועצה (כאמור, ביום 6 באוקטובר 2016) התקיים גם דיון בסוגיית תעריפי המים לשנה הבאה. ההצעה הקיימת גורסת לייקר את המים השפירים לחקלאות החל מיום 1 בינואר 2017 בשיעור של 5.5 אגורות, כך שהתעריף יעמוד על 2.555 ש"ח למ"ק. כמו כן, מופיע בטבלה ייקור נוסף לשורה של סוגי מים לחקלאות. כל זאת, כאשר נכון לחודש הנוכחי (אוקטובר) אמורה להיות הפחתה מתמשכת בנוסחת עדכון תעריפי המים. אך, כאמור, ראשי הרשות הממשלתית למים – נכון לעת הזאת – מתכוונים לייקר את המים לחקלאות – ללא כל קשר לצפוי להיות עם המדדים ביום 31 בדצמבר 2016.

  1. מידע עדכני ב-2 נושאים

שאיבה שנייה – כפי שהובא לידיעתנו, קיים סיכוי להגיע לפשרות בזמן הקרוב.

תיקון 27 לחוק המים – כעת, עם סיום פגרת הכנסת, ייכנס הנושא למערכת דיונים בין הגורמים העוסקים בסוגיה – האוצר, החקלאים, רשות המים וחברת מקורות (שנכנסה אף היא לעניין – לצערנו כאינטרסנטית). נקווה לבשורות טובות, כפי שהבטיחו באחרונה מספר ח"כים הקשורים לדיונים.

בדבר שאלות נוספות, כולל ביקור בישוב בתיאום מראש – ניתן לפנות ליורם תמרי,

בטלפון: 052-2565305 או בדוא"ל yntamari@gat.org.il

חג שמח לכל קוראנו ול

דילוג לתוכן