PDF להורדה

הקמת תכנית חיסכון ממשלתית לכל ילד

שנה: 2016

מספר החוזר: 80.2016


במסגרת התכנית הכלכלית לשנים  2015 – 2016 הוחלט על הקמת תכנית "חיסכון ארוך טווח לכל ילד". לאחרונה, הודיע משרד האוצר על החלת התכנית החל מינואר 2017.

להלן עיקרי התכנית:

  • אופן ההפקדה – מדי חודש יופקדו כספי החיסכון, על ידי המוסד לביטוח הלאומי, לקופת גמל על שם הילד, אלא אם יבחרו ההורים במוסד פיננסי אחר.

ההורים יוכלו לבחור, בכל עת, במסלול ההשקעה בו ינוהלו הכספים (במידה וההורים לא יבחרו – יחול מנגנון ברירת המחדל[1]).

כמו כן, יוכלו ההורים לבחור להפקיד 50 ש"ח נוספים מתוך קצבת הילדים.

  • סך הפיקדון – מדי חודש יופקדו 50 ש"ח עבור כל ילד. עם הגיעו של הילד לגיל 18 יופקדו עבורו 500 ש"ח נוספים, ואם הילד יבחר לדחות את מועד משיכת הכספים עד לגיל 21, יופקדו 500 ש"ח נוספים במועד הגיעו לגיל 21. המדינה תישא בכל עלויות הניהול עד הגיע הילד לגיל 21.
  • דיווח – הגוף המנהל יעביר מדי שנה דיווח להורי הילד אודות מצב החשבון שלו. בנוסף, יחויבו הגופים להעמיד לרשות ההורים והילד אתר אינטרנט ייעודי בו ניתן יהיה לעקוב אחר מצב החיסכון.

 

 

בדבר שאלות נוספות ניתן לפנות ל-:

עוזי שטנגר, בטלפון: 03-6382861           uzi@britcpa.co.il

אבי סויסה, בטלפון:  03-6382818      avi_s@britcpa.co.il

 

 

[1] באם הורי הילד לא יבקשו להפקיד את הכספים במסלול אחר – הכספים יושקעו במסלול ברירת מחדל סולידי, שייקבע על ידי המפקח על שוק ההון. זכויות העמיתים בקרן יהיו אחידות בכל הקופות.

דילוג לתוכן