PDF להורדה

הערכות לדיווח בהתאם להוראה חשבונאית מספר 4

שנה: 2016

מספר החוזר: 8.2016


מבט יועצים, מקבוצת ברית פיקוח, יחד עם טנא, מקבוצת ביטוח חקלאי – להלן "טנא-מבט" – חברו יחד למתן שירותים בתחום הייעוץ הפנסיוני בכלל והדיווח האקטוארי בהתאם להוראה חשבונאית מספר 4 בפרט, וזאת מתוך ראיה והבנה של צרכי הקיבוץ מחד וצרכי הדיווח החשבונאי מאידך.

נזכיר, כי בהתאם לתקנות האגודות השיתופיות, עם מעבר הקיבוץ למודל של "קיבוץ מתחדש", חבר אשר הגיע לגיל פרישה זכאי לקבל מקיבוצו, לכל הפחות, פנסיית מינימום הקבועה על פי דין, למשך כל ימי חייו (מקצבה זו מופחתת הקצבה שמקבל החבר ממקורות אחרים, עד לביטולה המוחלט, כאשר הקצבה ממקורות אחרים עולה על הפנסיה המינימאלית). רשם האגודות השיתופיות פרסם לאחרונה את הוראה חשבונאית מספר 4 "דיווח כספי בדבר התחייבות לתשלום קצבה לעוזב ופנסיה לחבר בקיבוץ מתחדש", כאשר בהוראה נכללות הנחיות לגבי הטיפול החשבונאי ודרישות הגילוי בדוחות הכספיים של הקיבוץ[1].

האמור לעיל, מחייב, החל מהדוחות הכספיים לשנת 2015 של קיבוצים מתחדשים, הצגה חשבונאית מלאה של המחויבויות הפנסיוניות ושל הנכסים המיועדים לכיסוי מחויבויות אלו, המבוססת על כללי חשבונאות מקובלים.

על כן, בימים אלו שוקד צוות מטנא-מבט על ניסוח הנחיות לגבי הדיווח הנדרש והביאורים הנלווים לדוחות הכספיים, תוך מתן דגש לדרישות הרגולציה, כפי שנכללו במסגרת הוראה 4, פרמטרים הייחודיים לכל קיבוץ, כפי שנקבעו בהחלטות הקיבוץ בנושא הפנסיה ודרישות הדיווח החשבונאי כפי שמתבקש מכללים חשבונאים מקובלים.

בטנא-מבט פועלים יועצים פנסיוניים בכירים בעלי ניסיון רב בתחום הייעוץ והדיווח בקיבוצים וכן מומחה לאקטואריה, אשר ילווה את כל התחשיבים האקטואריים הנדרשים במסגרת הדיווח. כמו כן, המחלקה המקצועית של ברית פיקוח מלווה בכל הקשור להיבטים החשבונאיים הנדרשים.

במהלך חודש פברואר ייערכו ימי עיון לקיבוצים, במסגרתם נציג ונסביר את דרישות הדיווח וההנחיות הנדרשות על מנת לעמוד בכללים של הוראה 4. כמו כן, יערכו פגישות פרטניות עם הקיבוצים על מנת לגבש תכנית עבודה להסדרת התחשיבים האקטוארים והדיווח.

פרטים על ימי העיון יפורסמו בהקדם.

 

לפרטים נוספים ולמידע ניתן לפנות ל:

רו"ח אסנת כהן, בטלפון: 03-6382800,   osnat@britcpa.co.il

רו"ח יוסי ספיר, בטלפון: 03-6382811,   yossi@mbtcpa.co.il

 

[1]  ראו חוזרינו 99/15 ו-78/15.

דילוג לתוכן