PDF להורדה

תמיכה בהעסקת עובדים ישראלים חדשים בחקלאות

שנה: 2016

מספר החוזר: 79.2016


ברצוננו לעדכנכם בנוהל משרד החקלאות לקבלת תמיכה להעסקת עובדים ישראלים חדשים[1] בחקלאות.

בקשות בהתאם לנוהל זה ניתן להגיש עד ליום ה-1 בנובמבר 2016[2].

 

להלן עיקרי הנוהל:

הזכאים לקבלת תמיכה

 • המעסיק‏ מנהל ‏ספרי ‏חשבונות‏ ורשומות.
 • המעסיק קיבל היתר ‏להעסקת‏ עובד‏ זר‏ בחקלאות‏ לשנים 2015-2016, או‏ שהוא‏ מגדל ‏גידולים ‏המזכים ‏בקבלת ‏היתר ‏להעסקת‏ עובד ‏זר‏ והמועסק הינו ‏בעל ‏תעודת‏ זהות ישראלית‏.
 • אם ‏המעסיק ‏הוא ‏בעל ‏משק משפחתי -‏‏ והמועסק‏ הינו בן משפחה[3] של‏ המעסיק, ‏לא תינתן תמיכה בגין העסקתו.
 • אם ‏המעסיק ‏הוא ‏קיבוץ ‏שיתופי, ‏קיבוץ ‏מתחדש ‏או ‏מושב ‏שיתופי – לא תינתן תמיכה בגין העסקת חבר קיבוץ או חבר במושב השיתופי.

יצוין, כי ‏יש‏ לצרף ‏אישור ‏מזכיר ‏הקיבוץ / המושב לקיומו‏ של‏ תנאי‏ זה.

יובהר, ‏כי ‏חייבת‏ להיות‏ זהות‏ בין ‏המעסיק‏ הרשום‏ בתלושי ‏השכר ‏של ‏המועסק ‏לבין ‏המעסיק ‏מגיש ‏הבקשה.

תנאי סף מצטברים לקבלת תמיכה

 • המועסק הוא ‏עובד ‏ישראלי ‏חדש‏ בחקלאות ‏ומועסק ‏בהעסקה ‏ישירה אצל ‏המעסיק,‏ למשך ‏6 חודשים‏ רצופים‏ לפחות, ‏החלים בתקופה שבין יום ה-1 בנובמבר 2015 ועד ליום ה-31 באוקטובר 2016.
 • המועסק ‏מועסק בעבודה בגידולים ‏המזכים ‏את ‏המעסיק ‏בזכאות ‏להיתר ‏להעסקת ‏עובד ‏זר‏ בחקלאות; ‏יובהר, ‏כי ‏לא ‏ניתן להגיש ‏בקשה ‏לתמיכה ‏עבור ‏מועסקים ‏בעבודות ‏אשר ‏אינן‏ חקלאיות‏.

 

 

 

 • המעסיק‏ לא‏ קיבל ‏ולא ‏זכאי ‏לקבל ‏תמיכה ‏ממשרד‏ ממשלתי ‏אחר ‏בגין ‏העסקת‏ העובד ‏במהלך‏ תקופת ‏העסקתו ‏עבורו.
 • המועסק עבד בהיקף ‏משרה ‏של ‏לפחות 75% בחודש – בכפוף לחריגים המפורטים בנוהל.

סכום התמיכה

 • עד 1,000 ש"ח לחודש, לכל עובד, לתקופה של עד 12 חודשי העסקה בפועל.
 • בהתאם לנוהל תחול תקופת ההעסקה המזכה החל ממועד תחילת העסקתו של העובד.
 • תמיכה ‏תינתן ‏לכל ‏היותר‏ בגין ‏העסקת חמישה‏ עובדים ‏ישראלים ‏חדשים אצל ‏אותו ‏מעסיק.

התשלום ‏מותנה ‏בהמצאת ‏עותק ‏של ‏תלושי ‏שכר ‏של ‏המועסק ‏לכל ‏התקופה ‏בגינה ‏מבוקשת התמיכה (כאמור, אי‏ התאמה ‏בתלושי ‏השכר ‏בין ‏המעסיק ‏הישיר ‏ובין ‏מגיש ‏הבקשה,‏ ‏תוביל ‏לשלילת‏ הזכות ‏למתן ‏תמיכה).

 

 

 

בדבר שאלות נוספות ניתן לפנות לרו"ח יהודית קריסטל, בטלפון 03-7180100,

yehudit@britcpa.co.il

 

 

[1]    עובד חדש – עובד שבחצי ‏השנה ‏שקדמה ‏ליום תחילת עבודתו אצל ‏המעסיק ‏הזכאי‏ לתמיכה,‏ לא ‏הועסק ‏בהעסקה ישירה‏ בחקלאות (שאינה ‏באמצעות ‏קבלן ‏כוח ‏אדם).

[2]    אישור התמיכה כפוף לאישור תקציב ייעודי ובהתאם להוראת המופיעות בתקנון כספים ומשק מספר 6.2.2 ולקיומה של יתרה תקציבית.

[3]   לעניין‏ זה,‏ "בן ‏משפחה"‏- ‏בן ‏זוג, ‏הורה, ‏ילד, ‏נכד, ‏אח, ‏דוד, ‏בן‏ דוד‏ או ‏בני ‏זוגם ‏של ‏אלה.‏

דילוג לתוכן