PDF להורדה

הצהרת המדינה לבג"ץ בדבר הענקת חצי נקודת זיכוי לעובדים זרים בשנת 2017 ונקודה בשנת 2018

שנה: 2016

מספר החוזר: 77.2016


ברצוננו לעדכנכם, כי במסגרת עתירה שיזמה ברית פיקוח לבג"ץ[1] התחייבה הממשלה, במסגרת הודעה שהגישה לבג"ץ[2], להעניק לעובדים הזרים חצי נקודת זיכוי בשנת 2017 ונקודת זיכוי אחת בשנת 2018.

נזכיר, כי הכללים מתחילת שנת 2015[3] קבעו, כי בגין הכנסה המופקת על ידי עובד זר אופן חישוב נקודות הזיכוי, יהיה בהתאם לתחום בו העובד מועסק. כתוצאה מכך, הזכאות ל-2.25 נקודות זיכוי לעובדים זרים (גברים) שאינם עובדים בתחום הסיעוד – בוטלה.

כאמור, ברית פיקוח היתה היוזמת להגשת עתירה לבג"ץ, במסגרתה התבקש צו ביניים, שימנע את כניסת כללים אלו[4]. בית המשפט העליון ביושבו כבג"ץ, קבע ביום ה-27 באוקטובר 2015, בצו על תנאי, כי על המדינה להגיש תצהיר תשובה בעניין ביטול נקודות זיכוי לעובדים זרים.

כאמור לעיל, כעת המדינה מסרה את תשובתה הקובעת שההחלטה המתגבשת, כחלק מהצעת התקציב לשנים 2017-18, ובשים לב לצעדי התכנסות שונים ומורכבים הכרוכים בתוכנית התקציבית, היא מתן מחצית נקודת זיכוי בשנת התקציב 2017 ומתן נקודת זיכוי אחת בשנת התקציב 2018.

יצוין, כי התחייבות זו, אינה מותנית בהכרעת בית המשפט.

 

 

בדבר שאלות נוספות ניתן לפנות לרו"ח יוסי שלם, בטלפון: 03-6382845

yosys@mbtcpa.co.il

[1]  ראו חוזרנו 12/15.

[2]  הודעה משלימה מטעם המדינה – 4 בספטמבר 2016.

[3] ראו חוזרנו 86/14.

[4]  ראו חוזרנו 84/15.

דילוג לתוכן