PDF להורדה

דיווח של חברי קיבוץ לרשויות המס ונוהל גילוי מרצון

שנה: 2016

מספר החוזר: 76.2016


ברצוננו להזכירכם, כי חברי קיבוץ, נדרשים לדווח לרשויות המס על הכנסותיהם ועל נכסים שברשותם, שאינם מדווחים במסגרת דיווחי הקיבוץ לרשויות אלו.

להלן דוגמאות למקרים בהם חברי קיבוץ עשויים להיות מחויבים בהגשת דוח:

  • חברי קיבוץ שברשותם נכסים בחו"ל ממקורות שונים (ירושה, מתנה, רווחים, עבודה), אשר הרווחים בגין נכסים אלו, חייבים במס במדינת ישראל.
  • חברי קיבוץ שברשותם נכסים בישראל שחייבים במס.

 

עוד נזכיר, כי רשויות המס מאפשרות, במסגרת הליך גילוי מרצון, לפנות אליהם עד ליום ה-31 בדצמבר 2016 – לדווח על הכנסות אלו ולשלם בגינן מס בשיעור מופחת מהמס שיוטל באם לא יימסר דיווח בגינן.

נדגיש, כי אי מסירת דיווח ותשלום מס – עשויים להיחשב כעבירה פלילית.

 

מניסיוננו, לאור הייחודיות הקיימת בדיווח ההכנסות השוטפות של חברי הקיבוץ, הטיפול בחבר הקיבוץ עשוי להיות שונה מטיפול באזרח שאינו חבר קיבוץ. לדוגמה, בדרך כלל לחבר קיים יתרון בדיווח בחוליה בה מנוהל תיק הקיבוץ, גם כאשר הדיווח נעשה בנפרד מהקיבוץ.

לאור האמור, אנו ממליצים, לפנות אלינו, במקרים הרלבנטיים, לקבלת ייעוץ מוקדם, לפני הגשת הדיווח לגורמי החוץ.

 

בדבר שאלות נוספות ניתן לפנות לרו"ח דב קלט, בטלפון: 052-5523296  

dov@mbtcpa.co.il

דילוג לתוכן