PDF להורדה

תיקון בשיטת חישוב דמי לידה לעובדת עצמאית (תיקון 176)

שנה: 2016

מספר החוזר: 73.2016


ברצוננו לעדכנם, כי לאחרונה חוקק תיקון מספר 176 לחוק הביטוח לאומי (הוראת שעה)[1], בו נקבע שינוי בדרך חישוב הכנסת עובדת עצמאית לצורך קביעת דמי לידה. תוקף הוראת השעה – 6 שנים.

להלן עיקרי התיקון

התיקון קובע, כי דמי הלידה, שיינתנו לעובדת עצמאית, יחושבו בהתאם לגבוה מבין הכנסתה בשלושת החודשים שקדמו ל-1 בחודש בו יצאה לחופשה או הכנסתה בשלושת החודשים בתקופה המקבילה בשנה שלפני כן.

נזכיר, כי עד עתה, דמי הלידה הניתנים ליולדת, המדווחת לביטוח לאומי כעצמאית, חושבו, בשלב הראשון, על פי הכנסתה המשוערת של היולדת ברבע השנה, שקדמה לחודש בו יצאה לחופשת הלידה (בהתאם למקדמות ששלמה). עם קבלת השומה ממס הכנסה חושבו שוב דמי הלידה, הפעם על פי ההכנסה בפועל, ובעקבות כך חושבו הפרשים בגין דמי הלידה.

מצב זה יצר לעיתים רבות עיוות, שפגע ביולדת, שהיקף עבודתה סמוך ללידה ירד, והכנסתה המתחלקת באופן שווה על פני השנה, קטנה לעומת שנים קודמות.

בהתאם להודעת המוסד לביטוח לאומי הוראות החוק החדשות נכנסו לתוקף ביום 20 באפריל 2016 , והן חלות על עובדת עצמאית, שהיום הקובע לגביה חל ביום זה ואילך.

יובהר, כי מכיוון שמהות התיקון היא חישוב הגמלה מחדש על בסיס שומה, מימוש החוק הלכה למעשה יתבצע רק בשנת 2017 עם תחילת קבלת שומות עבור שנת 2016.

 

 

בדבר שאלות נוספות ניתן לפנות ל:

עוזי שטנגר, בטלפון: 03-6382861           uzi@britcpa.co.il

אבי סויסה, בטלפון:  03-6382818      avi_s@britcpa.co.il

 

 

[1] חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 176 והוראת שעה), תשע"ו-2016.

דילוג לתוכן