PDF להורדה

עדכונים בתחום המים – אוגוסט 2016 (תקציר)

שנה: 2016

מספר החוזר: 72.2016


  1. פניית רשות המים לציבור בדבר יישום המלצות "דוח בלניקוב" לעניין תכנית הפיתוח של חברת מקורות

מועצת רשות המים פנתה לצבור להשמיע עמדתו בעניין תיקון כללי הרגולציה של חברת מקורות. משמעות ההצעה, בפועל, הינה הכוונה ליישם את דוח "ועדת בלניקוב" הקשורה להתנהלותה של מקורות. נזכיר, כי הוועדה פרסמה את המלצותיה עוד בשנת 2014, אך רק כעת מתבקש הציבור להתייחס לאותן המלצות.

  1. תיקון 27 לחוק המים

חרף יציאתה של הכנסת לפגרת קיץ ארוכה, נמשכים הדיונים בסוגיה זאת – עליה הרחבנו רבות בחדשים האחרונים. הדיונים מתקיימים על "אש קטנה" בין ועדת הכנסת, המשותפת לוועדות הכלכלה והפנים, ונציגי החקלאים. מעורב בנושא גם שר החקלאות.

  1. נתוני צריכת מים

מסיכום מעניין שקיבלנו מחברת מקורות עולה, שצריכת המים במחצית השנה הראשונה ל- 2016 (ינואר-יוני) – עולה על זו של 2015.

מים מותפלים – כמות המים המותפלים המצטברת למחצית הראשונה של השנה במפעלים הקטנים של מקורות, עומדת על 20.7 מלמ"ק, לעומת 15.78 מלמ"ק, אשתקד.

כמות המים המותפלים אותם סיפקה מקורות ממפעלי המים הגדולים (אשקלון, פלמחים, שורק, אשדוד, חדרה + מעגן מיכאל) עומדת בשנת 2016 על 259.5 מלמ"ק (בעוד בשנה קודמת עמדה הכמות על 235.9 מלמ"ק).

  1. הקצאות מים מוזלים לגינון הציבורי

לאור פרסום עדכון כללי המים  לשנת 2016, הכוללים הנחיות לעניין הקצאת מים לגינון הציבורי  ולאחר תקופה בה אנו עוסקים בנושא – ראו דגשים בנושא המים המוזלים לגינון הציבורי בחוזרנו מספר 69/16.

יודגש, כי המחיר של מים לגינון ציבורי נמוך בכ-1.4 ש"ח (ללא מע"מ) למ"ק ביחס למחיר מים שפירים לכמות שמעל הכמות המוכרת ומניסיוננו, הקצאת המים לגינון ציבורי יכולה להגיע לעשרות אלפי מ"ק לישוב ולהביא לחסכון כספי שנתי ניכר, המתקרב לכ-100 אלפי ש"ח לשנה.

 

בדבר שאלות נוספות, כולל ביקור בישוב בתיאום מראש – ניתן לפנות ליורם תמרי,

בטלפון: 052-2565305 או בדוא"ל yntamari@gat.org.il

 

דילוג לתוכן