PDF להורדה

נוהל הסדרת תחנות תדלוק ביישובים חקלאיים

שנה: 2016

מספר החוזר: 71.2016


ברצונו לעדכנכם בדבר עיקרי הודעת רשות מקרקעי ישראל[1], הקובעת את נוהל הסדרת תחנות התדלוק בישובים החקלאיים.

לאורך השנים אפשרה רשות מקרקעי ישראל, ליישובים חקלאיים, להקים בתחומם תחנות דלק פנימיות, לצורך תדלוק כלי רכב חקלאיים. בפועל, בחלק מן היישובים בוצע שימוש החורג מההרשאה. לכן, קבעה הרשות חלופות הסדרה, כדלקמן:

 • הפעלת תחנת התדלוק כתחנה פנימית ללא שימוש מסחרי – דהינו, השימוש יהיה רק לכלים החקלאיים ולרכבים הרשומים על שם האגודה. משמע, רכבים הרשומים על שם החברים ו/או על שם המפעל – לא יהיו רשאים להשתמש בשירותי התחנה.
 • הסדרת תחנת התדלוק כתחנת דלק מסחרית.
 • סגירת תחנת התדלוק.

יצוין, כי על יישוב בו אין תחנת תדלוק להצהיר, כי לא הוקמה תחנת דלק פנימית בתחומו.

הליך ההסדרה

 • רשות מקרקעי ישראל פנתה בכתב לכל האגודות החקלאיות, ואלו מחויבות לבחור באחת מהחלופות הנ"ל.
 • באם פעלה ביישוב תחנת תדלוק מסחרית, היישוב יחויב בדמי שימוש על תקופת העבר, ובכל מקרה בגין לא יותר מאשר 7 שנים, גם אם היישוב יבחר לסגור את התחנה או להפעילה כתחנה פנימית.
 • על מנת לעודד הסדרה, תינתן הטבה לעניין חישוב דמי השימוש על תקופת המעבר ביחס למכירת הסולר לשימוש חקלאי, ותינתן אפשרות להקמת תחנת תדלוק מסחרית, בהתאם להיתר כדין בלבד, וללא חיוב ביצירת מגרש סטטוטורי.
 • בתום תקופת ההסדרה או במקרה שהוגשה תביעה משפטית כנגד האגודה – המוקדם מביניהם – לא יחולו התנאים המיטיבים האמורים לעיל.

לוחות זמנים להסדרה

 • תקופת ההסדרה מוגבלת לשנתיים מיום שליחת הודעת רשות מקרקעי ישראל לאגודה.
 • האגודה מחויבת להמציא לרשות מקרקעי ישראל, תוך 90 ימים משליחת הודעת הרשות:
 • דוח מכירות לתקופת השימוש של עד 7 שנים אחורה.
 • תצהיר המעיד על תקופת השימוש ואישור רואה חשבון על כך.
 • מסלול ההסדרה המבוקש.

יודגש, כי אם תוך 90 יום משליחת ההודעה לא התקבלה תגובת האגודה להודעת רשות מקרקעי ישראל – יועבר הטיפול למרחב השמירה להגשת תביעה משפטית.

 

דמי שימוש על תקופת העבר

דמי השימוש יחושבו לפי: הכמות שנצרכה בתחנה X 55% (מרכיב הבנזין בתחנה) X מרווח השיווק (כיום 622 ש"ח לקילו ליטר) X 11% (תמלוגים לרמ"י).

דוגמה: תחנה שבשנת 2015 מכרה 500 קילו ליטר תשלם בגין שנה זו:

500 X 55%  X 622 X 11% = 18,815 ש"ח.

על סכום זה יחולו הנחות אזור עדיפות לאומית.

הסדרת תחנה מסחרית

יישוב שיבחר להסדיר את תחנת התדלוק כתחנה מסחרית – יצטרך להפקיד ערבות בנקאית, עד להסדרה, בגובה שתי שנות שימוש.

על סכום זה לא יחולו הנחות אזור עדיפות לאומית.

הבהרות והדגשים

 • יש להמציא היתר בניה – הן להסדרת תחנת התדלוק כתחנה פנימית והן להסדרתה כתחנה מסחרית.
 • יש להמציא אישור רואה חשבון לכמות הדלקים שנצרכה בתחנה.
 • רשות מקרקעי ישראל מוסמכת, בין היתר, לדחות את הבקשה, לאשרה בתנאים או להתנות את הדיון בה בתנאים.
 • ביצוע התשלום, לרבות תשלום חובות עבר, אם קיימים, במועד שייקבע על ידי רשות מקרקעי ישראל הינו תנאי להשלמת העסקה.
 • אם רשות מקרקעי ישראל תחליט לאשר את ביצוע העסקה, היא תתבצע בהתאם להחלטות מועצת מקרקעי ישראל ונהלי הרשות, שיהיו בתוקף במועד ביצוע העסקה.

 

בדבר שאלות נוספות ניתן לפנות לשמאי מקרקעין אלי חלוצי, בטלפון: 052-4423008

elih@mbtcpa.co.il

[1] החלטת הנהלה מספר 3947 – נוהל חדש (37.05B) – אשר מטרתו ליישם את החלטת הנהלת רשות מקרקעי ישראל מספר 3741, שקבעה הסדרים חדשים בכל הנוגע לטיפול בתחנות תדלוק פנימיות קיימות ביישובים חקלאיים.

דילוג לתוכן