PDF להורדה

מיסוי הכנסותיו של חבר קיבוץ – משכר דירה במישור הפרטי

שנה: 2016

מספר החוזר: 7.2016


בחלק מהקיבוצים בוצע מהלך של שיוך דירות, אשר דווח לרשות המסים. כמו כן, ישנם חברים אשר ברשותם דירות. כאשר ההכנסות משכר הדירה הן במישור הפרטי של החבר, עליו לדווח עליהן לרשות המסים – כמפורט להלן.

 

הכנסות מהשכרת דירה למגורים בישראל בידי יחידים נישומות בשלושה מסלולים:

מסלול ראשון – מסלול פטור לפי חוק מס הכנסה (פטור ממס על הכנסה מהשכרת דירת מגורים), תש"ן-1990 – עד לתקרה מסוימת[1].

 

מסלול שני – מסלול מס מופחת בשיעור 10% לפי סעיף 122 לפקודת מס הכנסה.

מסלול זה מטיל 10% מס בלבד על ההכנסה ברוטו מהשכרת דירת מגורים, וזאת ללא קביעת תקרה לגובה ההכנסות.

הדרישות היחידות בסעיף הינן, שהמשכיר הינו יחיד ושהדירה המושכרת משמשת למגורים בישראל.

מי שבחר לשלם מס במסלול זה, לא יהא זכאי לנכות פחת או הוצאות אחרות ולא יהיה זכאי לקיזוז, לזיכוי או לפטור מההכנסה מדמי השכירות או מהמס החל עליה.

על פי הוראות הסעיף, תשלום המס במסלול זה יבוצע בתוך 30 ימים מתום שנת המס[2].

על פי הנחיית רשות המסים, משכיר שאין לו תיק במס הכנסה, ישלם באמצעות שובר דיווח מקוצר "בקשה לתשלום מס על הכנסה מהשכרת דירה", שיינתן במשרד השומה באזור מגוריו ואותו יש לשלם בבנק הדואר. בגב השובר מפורטות הנחיות למילוי השובר.

 

מסלול שלישי – מסלול שמחייב במס מלא, ומאידך מאפשר לדרוש הוצאות.

[1]  5,070 ש"ח לחודש בשנת 2015.

[2] לפיכך, יש לשלם את המס לגבי הכנסות מדמי השכירות בשנת 2015 עד ליום ה-30 בינואר 2016. תשלום לאחר מועד זה יחייב את המשכיר בתשלום ריבית והצמדה על חוב המס.

דילוג לתוכן