PDF להורדה

הקצאות מים מוזלים לגינון הציבורי

שנה: 2016

מספר החוזר: 69.2016


לאור פרסום עדכון כללי המים[1] לשנת 2016, הכוללים הנחיות לעניין הקצאת מים לגינון הציבורי[2] ולאחר תקופה בה אנו עוסקים בנושא – להלן דגשים בנושא המים המוזלים לגינון הציבורי.

המחיר של מים לגינון ציבורי נמוך בכ-1.4 ש"ח (ללא מע"מ) למ"ק ביחס למחיר מים שפירים לכמות שמעל הכמות המוכרת ומנסיוננו, הקצאת המים לגינון ציבורי יכולה להגיע לעשרות אלפי מ"ק לישוב ולהביא לחסכון כספי שנתי ניכר, המתקרב לכ-100 אלפי ש"ח לשנה.

יובהר, כי כמות המוקצית למי גינון ציבורי מוגדרת לפי שטחי הגינון בישוב, סוגי הצמחיה בכל גן והאזור הגיאוגרפי בו שוכן הישוב.

ישוב יהיה זכאי להקצאת מים לגינון ציבורי לגנים ששטחם מעל 50 מ"ר – אם עומד בתנאים הבאים:

  • "גן ציבורי" – גן נוי מושקה, הנמצא בהחזקתה או באחריותה של הרשות המקומית או מי מטעמה, והוא פתוח לשימוש הציבור.
  • לכל גן ציבורי יש מונה נפרד ומערכת לקיצוב מים לכל קבוצת צמחיה (עצים ושיחים, דשא, פרחים וורדים).
  • נדרשת הצהרה חתומה של מורשה חתימה מטעם צרכן המים וספק המים על העמידה בתנאי של מדידה נפרדת, כאמור.
  • נדרש אישור חתום של ספק המים על גבי טופס, שהוכן לצורך כך, על כך שישנה מדידת מים כנדרש בכל הגנים הציבוריים וכן שכל תעריפי המים, שחויבו על ידו, הינם בהתאם לכללים והתעריפים ואינם פחותים מהתעריף המרבי שהוגדר בכללים.
  • בסעיף 10(ב)(2) לכללים הוגדר, כי: "ספק המים אינו הרשות המקומית ובישוב מתוכנן – ספק המים מחייב את צרכניו בחיוב המרבי לצרכן".

במסמך, שפרסמה רשות המים, הוגדר כי "אין זהות בין ספק המים בישוב לגורם האחראי על הגינון הציבורי בישוב".

  • לבקשת ההקצאה יצורף העתק מחשבון המים האחרון ששלח ספק המים בישוב אל צרכן המים האחראי על הגינון הציבורי.

בנוסף לחיסכון הכספי לשנת 2016 הוגדר בכללים, כי רשות המים רשאית לאשר לישוב הקצאה למים לגינון ציבורי גם עבור שנת 2015, במידה והשתכנעה שהישוב עמד בכללי הזכאות בשנה שעברה.

 

 

 

יובהר, כי עמידת ישוב בכללי הזכאות להקצאה – תזכה אותו במים מוזלים לגינון ציבורי גם בשנים הבאות.

אנו סבורים כי מומלץ לכל ישוב לבדוק את עמידתו בכללי הזכאות ולהגיש בקשה להקצאת מים לגינון ציבורי.

במידה והישוב לא עמד עד היום בכללי הזכאות, כדאי לשקול את שינוי אופן הניהול והחיוב של מים לגינון ציבורי, כך שיעמדו בכללי הזכאות. גם עם השינוי מבוצע כיום, עדין ניתן לקבל הקצאה עבור כל שנת 2016.

 

לאחר שליווינו מספר קיבוצים בתהליכי קבלת ההקצאה למים לגינון ציבורי, אנו מציעים לסייע לכל ישוב לבחון את עמידתו בכללי הזכאות, וללוות את הישוב בתהליכי הגשת הבקשה להקצאת מי גינון.

 

 

לפרטים נוספים ניתן לפנות לצוות מחלקת אנרגיה, מים ותשתיות לפי הפרטים שלהלן:

רו"ח אלון ראובני,  בטלפון: 052-4771747   או בדוא"ל      alonr@mbtcpa.co.il

רו"ח בועז ספיר,    בטלפון:   03-6382810   או בדוא"ל    boazs@mbtcpa.co.il

נרי אולמן            בטלפון:   03-6382808   או בדוא"ל     nery@mbtcpa.co.il

 

 

[1] כללי המים (קביעת תנאים ברישיון), תשע"ד-2014.

[2] לכללי המים התווסף פרק: "שימוש במים בגינון ציבורי ותנאים ברישיון לעניין תעריף מופחת".

דילוג לתוכן