PDF להורדה

חקיקה בנושא מיסוי קיבוצים – עדכון

שנה: 2016

מספר החוזר: 67.2016


ברצוננו לעדכנכם, כי בכוונת רשות המסים להביא לתיקוני חקיקה, במסגרת חוק ההסדרים בנושאי מיסוי וביטוח לאומי בקיבוצים ובמושבים שיתופיים[1].

לתפיסתה הפרקטית של רשות המסים, ההכנסה מעבודת החברים שייכת לחברים וצריכה להיות ממוסה במקור על ידי החברים, בנפרד מהכנסות הקיבוץ (בדומה למיסוי חברי מושב עובדים). מבחינת רשות המסים, העברת הכנסה על ידי חבר לקיבוץ, נעשית באופן וולונטרי – ולכן זוהי הסבת הכנסה, החייבת במס בידי המסב, קרי החבר.

בנוסף, כוללת הטיוטה הוראות דרקוניות נוספות, במטרה להגדיל את גביית המס בקיבוצים באופן בלתי צודק, לדעתנו.

אנו פועלים במישורים הפוליטי והמשפטי, בצוות משותף עם התנועות והארגונים, כדי לייצג את המגזר הקיבוצי, בדרך המיטבית, ולהסיר את הגזירות, שיביאו לאפליית הקיבוצים.

לצורך כך, הקמנו צוות פעולה משותף, הכולל יועצים מקצועיים, מומחים בתחומם, על מנת להשיג את התוצאה האופטימאלית, ואנו נחושים להיאבק, ללא חשבון וככל שיידרש, להשגת התוצאה ההוגנת והנכונה.

כשלב ראשון, אנו עושים מאמץ לפצל את הפרק הדן במיסוי הקיבוצים מחוק ההסדרים. בשלב השני, נאבק, על מנת, שתיקון החקיקה יביא לביטוי הוגן את שיטת המיסוי של הקיבוץ המתחדש.

ברצוננו להבהיר, כי אנו מבקשים, שהקיבוצים ישלמו מס שמתאים לצורת ההתאגדות שלהם, כשותפות קיבוצית.

בהקשר זה יודגש, כי בכל שותפות, ההכנסות הן של השותפות, והשותפים משלמים מס לפי החלק היחסי של כל שותף ברווחי השותפות. לדעתנו, יש ליישם נוהל זהה גם בקיבוצים, היות שמה שמתאים וצודק כשמדובר בשותפות של עורכי דין, רואי חשבון או כל שותפות אחרת במדינת ישראל – מתאים וצודק גם כשמדובר בשותפות של קיבוצניקים.

 

כאמור, אנו פועלים במרץ על מנת לבטל את הגזרות. מיד כאשר תפורסם טיוטת החוק נעדכנכם בחוזר מפורט.

 

בדבר שאלות נוספות ניתן לפנות ל:

רו"ח ירון רייכמן, בטלפון: 03-6382863,      avia@britcpa.co.il

רו"ח רביב ישי, בטלפון: 03-6382811,        nira@mbtcpa.co.il

 

[1] האוצר פרסם היום (1/8/16) באתר האינטרנט שלו את טיוטת חוק ההסדרים (התוכנית הכלכלית)  שאמורה להיות מוגשת לאישור הממשלה ב-11 באוגוסט ולאישור הכנסת בנובמבר 2016.

דילוג לתוכן