PDF להורדה

ביטוח לאומי – רבעון יולי 2016 – שינויים בשכר המינימום

שנה: 2016

מספר החוזר: 64.2016


החל מרבעון יולי 2016 חל עדכון בשכר המינימום במשק ל-4,825 ש"ח (מקודם – 4,650 ש"ח). כתוצאה מהעדכון חלו שינויים בבסיסים לתשלום דמי ביטוח לאומי, כדלהלן:

  • למשקים המדווחים לפי בסיס מינימום.
  • לכל המשקים: למבוטחים בסוג 04 – 1,448 ש"ח (מקודם – 1,395 ש"ח) ולמבוטחים בסוג 06 – 2,413 ש"ח (מקודם – 2,325 ש"ח).
  • שינוי בבסיסים למשקים אשר הבסיס שונה בעקבות מעבר לדיווח לפי דוחות כספיים של שנה מתקדמת יותר (לדוגמה, חישוב הבסיס לפי הדוחות הכספיים לשנת 2015).

לקראת הדיווח הקרוב נעביר לאותם משקים את הבסיסים המעודכנים.

יצוין, כי בשיעורי דמי הביטוח הלאומי לא חל שינוי.

להלן שיעורי דמי הביטוח (כולל ביטוח בריאות):

סוג המבוטחים החישוב השיעור המופחת השיעור

המלא

01 חברים ומועמדים  הבסיס שנקבע למשק 6.91% 19.13%
10 עובדי חוץ 10% מהבסיס שנקבע למשק 6.91%  (**) 15.21%
50 עובדי חוץ – חלקי 50% מהבסיס שנקבע למשק 6.91%  (**) 15.21%
90 עובדי חוץ – חלקי 90% מהבסיס שנקבע למשק 6.91%  (**) 15.21%

19.13% (*)

02 מקבלי קצבת זקנה 50% מהבסיס שנקבע למשק 0.38% 2.02%
0  22 עובדי חוץ מעל 80% שאינם מדווחים מקבלי קצבת  סיעוד 0% מהבסיס שנקבע למשק ללא

תשלום

ללא

תשלום

03 זמניים 50% מהבסיס שנקבע למשק 6.91% 19.13%
04 ילדים (חניכים), הורים 30% מהמינימום לעובד שכיר 0.38%
06 נכים 50% ממינימום לעובד שכיר 3.48%
08 חיילים מלוא הבסיס שנקבע למשק 3.81% 14.13%
מתנדבים/תושבי חוץ 50% מהבסיס שנקבע למשק 0.53% 3.42%
אי ניכוי לחברים בגיל המותנה 0.39% 2.41%

2.20%

הכשרה מקצועית 18 ש"ח.93

(*)   מתאים למשקים שהבסיס שלהם גבוה מ- 6,308 ש"ח.

(**)  מתאים למשקים אשר עושים תיאום דמי ביטוח.

שכר ממוצע במשק 9,464 ש"ח
הסכום המופחת (60% מהשכר הממוצע) 5,678 ש"ח
מינימום הכנסה לתשלום דמי ביטוח 4,850 ש"ח
הסכום המרבי לתשלום דמי ביטוח 43,240 ש"ח

בדבר שאלות נוספות ניתן לפנות לעוזי שטנגר,  בטלפון: 03-6382861   uzi@britcpa.co.il

דילוג לתוכן