PDF להורדה

עדכונים בתחום המים – יולי 2016 (עדכון שני)

שנה: 2016

מספר החוזר: 63.2016


  1. עודכן ספר הקצאות המים לשנת 2016

ספר‏ הקצאות‏ המים לשנת ‏2016 מפרט‏ את‏ הקצאות‏ המים‏ השנתיות‏ של‏ כלל ‏צרכני‏ המדינה, ‏ברמת צרכני מקבל, לפי ‏פירוט ‏מטרות‏ הצריכה‏,‏ מקורות ההספקה‏ ואיכות ‏המים.

מהדורה ‏זו ‏של‏ ספר‏ ההקצבות ‏מחולקת‏ לחמש טבלאות: טבלת ‏תאגידים‏, ‏טבלת ‏מערכת‏ ארצית,‏ טבלת ‏מעלה כנרת‏ – גליל ‏עליון‏,‏ טבלת‏ מעלה כנרת – רמת‏ הגולן‏ וטבלת ‏אזורים‏ מנותקים‏.‏‏

המיון ‏בכל ‏טבלה‏ הינו‏ לפי ‏שיוך ‏לאזור ‏אדמיניסטרטיבי‏. ‏בכל ‏אזור ‏אדמיניסטרטיבי ‏המיון‏ לפי‏ מפתח‏ ראשוני ‏של מספרי‏ רישיון ‏מתבצע בסדר‏ עולה‏ ובנוסף מיון ‏משני‏ של‏ מספר ‏צרכן ‏מפורט‏ בסדר ‏עולה.‏

ראוי‏ להגדיש‏ שבטבלת ‏תאגידי ‏מים ‏המיון ‏הינו ‏לפי‏ מספרי ‏רישיון ‏בסדר ‏עולה‏ ומיון ‏משני ‏של ‏מספר ‏צרכן ‏מפורט‏ בסדר ‏עולה ‏בלבד.

  1. ספר תעריפי המים והביוב – תעריפים לצרכני מים וביוב (מקורות, ספקים מקומיים ותאגידים) – 1 ביולי 2016

בספר, טבלאות התעריפים למים ולביוב והיטלי ההפקה, הנכונים ליום 1 ביולי 2016.

התעריפים כוללים הפחתה, לכל סוגי המים, בשיעור של 0.23% (כפי שדיווחנו בחוזרנו 59/16, מלפני מספר ימים).

יודגש כי:

  • פירוט התעריפים בטבלאות מייצג תעריף כולל לצרכן, ואינו מחליף את הפירוט הנדרש מספק המים בהודעת החיוב. בטבלאות התעריפים מוצגים הן התעריפים המתפרסמים ברשומות והן תעריפים תוצאתיים. בכל מקרה, על ספק המים החובה לוודא את התעריף המלא לחיוב, בטרם חיוב הצרכן.
  • התעריפים כפופים לשינויים בהתאם למנגנוני העדכון השונים הקבועים בכללים ובמועדים הקבועים שם, לפי העניין.
  • חישוב היטלי ההפקה לחקלאות הינו בהתאם למצב ההידרולוגי לשנת 2016. תעריף שנתי לחקלאות, יפורסם עם עדכון ההיטל באוגוסט 2016.
  • בכל מקרה של סתירה או אי התאמה או חוסר בין האמור בספר תעריפים זה לבין האמור בתוספת השנייה לחוק המים, תשי"ט-1959, האמור בחוק המים גובר.
  • הטבלאות מחליפות את טבלאות התעריפים שפורסמו ביום 1 בינואר 2016.

את ספר ההקצאות המים ואת ספר תעריפי המים והביוב – ניתן למצוא באתר רשות המים ובאתרנו.

בדבר שאלות נוספות, כולל ביקור בישוב בתיאום מראש – ניתן לפנות ליורם תמרי,

בטלפון: 052-2565305 או בדוא"ל yoram@mbtcpa.co.il

דילוג לתוכן