PDF להורדה

נתוני עזר לדוחות הכספיים לחציון הראשון של שנת 2016

שנה: 2016

מספר החוזר: 61.2016


בחוזר הנחיות וקוים מנחים שישמשו לעזר בעריכת הדוחות הכספיים לתקופה של שישה חודשים, ינואר – יוני 2016.

מלאי

ככלל, מומלץ שהישות תעריך את שווי המלאי על בסיס הדוחות הניהוליים – תמחיריים.

בהעדר נתונים תמחיריים:

  • מלאי בעלי חיים

בחישוב ערך המלאי יש להתבסס על הנתונים שהתפרסמו ב"אוגדן ההנחיות ותעריפים נורמטיביים לסקטור ההתיישבותי והחקלאי"[1] (להלן "האוגדן"), בתוספת עליית מדד תשומות בבעלי חיים בתקופה 1-6/16, בשיעור של 0.7%.

  • מלאי גידולים צמחיים

המחירים הינם מחירים נורמטיביים ואינם כוללים עבודה עצמית והוצאות מימון:

–      מלאי בשדה ומטעים – ראה נספח א'

ערך המלאי מבוסס על הנתונים שהתפרסמו בחוזרנו 52/15 (מדד תשומות בגידולים צמחיים, לתקופה שבין 1/7/15 ועד ה-30/6/16, ירד בשיעור של 1.2% ועל כן לא עודכנו המחירים).

–      מלאי במחסנים מתוצרת המשק (מיבול 2015)

בחישוב ערך המלאי יש להתבסס על המחירים, שהתפרסמו באוגדן, בתוספת עליית מדד תשומות בגידולים צמחיים בתקופה 1-6/16, בשיעור של 0.3%.

שערי חליפין ומדדים מובילים

ראו נספח ב', המפרט את שערי החליפין למטבעות העיקריים וכן את המדדים המובילים הרלבנטיים לסקטור.

הנספח כולל שערים ממוצעים למטבעות נבחרים לתקופה 1-6/16.

 

הנכם מוזמנים לפנות לרואה החשבון ממשרדנו, המטפל בכם, בכל שאלה או הבהרה.

 

לוטה

נספח א' – מלאי בשדה ומטעים

נספח ב' – ריכוז נתונים נבחרים: מדדים ושערי חליפין

 

 

נספח א' – מלאי בשדה ומטעים

1. מלאי בשדה ש"ח לדונם
כותנה שלחין 570
כותנה בהשקיית עזר 370
אגוזי אדמה בנגב 1,000
אגוזי אדמה באזור החוף 950
חמניות בהשקיית עזר 265
חמצה בעל 255
חמצה בהשקיית עזר 490
סורגום (דורה) בעל 80
סורגום בהשקיית עזר 245
אבטיחים בהשקיה (לא כולל פלסטיק וחיטוי קרקע) 630
תירס מתוק 850
עגבניות לתעשייה 1,000
2. מטעים ש"ח לדונם
תפוחי עץ 2,625
תפוחי עץ אנה 1,580
אגסים 2,065
אפרסקים 2,645
שזיפים 2,390
שקדים 1,570
פקאן 1,095
אבוקדו 1,300
תמרים 1,630
זיתים 1,095
אפרסמון 1,290
רימונים 1,125
קיווי 1,890
מנגו 2,025
ענבי יין 1,965
ענבי מאכל 2,830
 בננות 1,645

 

 

 

נספח ב' – ריכוז נתונים נבחרים: מדדים ושערי חליפין

 

  1. מדד המחירים לצרכן

 

 א.       בנקודות (בסיס ממוצע 2010)

ליום 31 בדצמבר ליום 30 ביוני    
2015 2015 2016    
106.3 107.2 106.3 מדד בגין
106.5 106.9 106.0 מדד ידוע

 

ב.        שיעורי השינוי לתקופה

שנה שנסתיימה

ביום 31 בדצמבר

שלושה חודשים

שנסתיימו ביום 30 ביוני

שישה חודשים

שנסתיימו ביום 30 ביוני

 
2015

%

2015

%

2016

%

2015

%

2016

%

(1.0) 1.1 0.3 (0.2) 0.0 מדד בגין
(0.9) 1.1 0.3 (0.5) (0.4) מדד ידוע

 

 

 

  1. מדדים מובילים אחרים (שיעורי השינוי לתקופה)
  שישה חודשים שנסתיימו ביום 30 ביוני שנה שנסתיימה

ביום 31 בדצמבר

  2016

%

2015

%

2015

%

מדד מחירי תשומה בענף החקלאות 0.5 (0.5) (2.9)
תשומות בגידולים צמחיים 0.3 2.0 0.5
תשומות בבעלי חיים 0.7 (3.7) (7.0)

 

 

 

 

  1. 3. להלן נתונים אודות מטבעות חוץ עיקריים:

 

לשנה שנסתיימה שלושה חודשים

אפריל – יוני

שישה חודשים

ינואר – יוני

 
2015

%

2015

%

2016

%

2015

%

2016

%

שע"ח ליום

30.6.16

 

המדינה

יחידות מטבע
0.33 (5.30) 2.12 (3.09) (1.44) 3.8460 ארה"ב 1 דולר
(4.61) 0.76 (4.71) (2.27) (10.59) 5.1713 בריטניה 1 לירה
(0.43) (7.16) 11.53 (5.37) 15.40 3.7398 יפן 100 יין
(10.11) (1.27) (0.04) (10.69) 0.87 4.2839 האיחוד המוניטרי 1 אירו

 

 

 

 

  1. שערים ממוצעים למטבעות נבחרים – 2016[2]:

 

חודש דולר ליש"ט יין אירו
ינואר 3.9509 5.6890 3.3443 4.2931
פברואר 3.9080 5.5907 3.4051 4.3347
מרץ 3.8676 5.5014 3.4222 4.2924
אפריל 3.7784 5.3984 3.4440 4.2840
מאי 3.8135 5.5412 3.5053 4.3137
יוני 3.8566 5.4823 3.6567 4.3317
ממוצע תקופתי 3.8625 5.5338 3.4629 4.3082

 

[1]  ראו חוזרנו המקצועי 9/16.

[2]   מבוסס על פרסומי בנק ישראל.

דילוג לתוכן