PDF להורדה

רשימת הישובים הזכאים להנחה ממס החל משנת 2016

שנה: 2016

מספר החוזר: 6.2016


בהמשך לחוזרנו 94/15, בו עדכנו בדבר מפת הטבות מס חדשה ליישובים בפריפריה, ברצוננו לעדכנכם, כי לאחרונה פורסמה רשימת הישובים הזכאים להנחה ממס החל משנת 2016.

 

נזכיר, כי התיקון לחוק קבע ניקוד לכל ישוב לפי קריטריונים שונים. ישוב אשר עונה על הקריטריונים שנקבעו מוגדר כ-"ישוב מוטב".

 

ההטבה נקבעה בהתאם לניקוד ולקריטריונים ותחושב על ההכנסה החייבת מיגיעה אישית.

 

באתרנו מופיעה טבלה המפרטת את רשימת הישובים המוטבים לפי סמל ישוב, שם הישוב, שיעור ההנחה ותקרת ההנחה לשנת 2016.

 

 

 

בדבר שאלות נוספות ניתן לפנות לרו"ח יוסי שלם, בטלפון: 03-6382845

yosys@mbtcpa.co.il

דילוג לתוכן