PDF להורדה

עדכונים בתחום המים – יולי 2016 (תקציר)

שנה: 2016

מספר החוזר: 59.2016


  1. תעריפי מים חדשים החל מה-1 ביולי 2016

כפי שדיווחנו בחוזר הקודם – חלה הפחתה בתעריפי המים המסופקים על ידי חברת מקורות החל מאמצע שנה זו. הפחתת התעריפים היא בשיעור של 0.23%, והתעריפים יהיו בתוקף עד סוף השנה הנוכחית.

  1. כללי המים (תשלום מופחת בעד שאיבה נוספת) (תיקון), תשע"ז-2016

העיסוק בסוגיה עגומה זאת נמשך כזכור משנת 1999 – שנה בה בוטל חוק "קרן האיזון" ובמקומו נחקק חוק "היטל ההפקה" – דבר שאיפשר לאוצר למנוע המשך תשלום לחקלאים (במהלך עשור שלם!), המקבלים מים ממקורות, בלחץ שאינו מאפשר השקיה תקינה.

בשנת 2014 קבעה רשות המים תקנות להמשך פיצוי לזכאים. אלא שאז הוברר שבפועל – אין ולו נפגע אחד היכול לעמוד בסטנדרט שנקבע – סף לפיו 1.5 אטמוספרות בראש השטח החקלאי, יהיה הלחץ שיסופק לנפגע.

רשות המים בחנה, את הנושא והמליצה – נכון להיום – "לתקן את כללי התשלום המופחת", והציעה לקבוע, כי "ההפחתה בתשלום תינתן במצבים בהם לחץ המים בחיבור הצרכן נמוך מ-2.5 אטמוספרות".

  1. תיקון 27 לחוק המים וגלגולו

בדיון השני שהתקיים בוועדה המשותפת לוועדות הכלכלה והפנים של הכנסת בראשית החודש – נתגלעה מחלוקת קשה בתוך נציגות המגזר החקלאי שנכחה בדיון.

על מנת לנסות ולמנוע משבר גדול יותר – הוחלט על הקמת צוות המונה 12 חברים – נציגי ההתיישבות החקלאית. בראש הצוות עומד אבשלום (אבו) וילן, מזכ"ל התאחדות חקלאי ישראל. עוד בצוות: 5 ראשי מועצות אזוריות, 3 מנהלי אגודות מים ובנוסף 4 חברים.

נאחל לצוות, שיצליח בריכוזו של אבו וילן, להביא לאחדות ואחידות בעמדות המגזר החקלאי מול רשות המים והאוצר.

בדבר שאלות נוספות, כולל ביקור בישוב בתיאום מראש – ניתן לפנות ליורם תמרי,

בטלפון: 052-2565305 או בדוא"ל yoram@mbtcpa.co.il

דילוג לתוכן