PDF להורדה

חובת שידור טופס 126 ישירות אל הביטוח הלאומי

שנה: 2016

מספר החוזר: 58.2016


ברצוננו לעדכנכם, כי בעקבות תיקון סעיף 355 לחוק הביטוח לאומי[1] – החל משנת 2016 חלה חובה על המעסיקים להעביר למוסד לביטוח לאומי דוח 126 ישירות לביטוח לאומי, מידי חצי שנה באופן ממוכן.

דהיינו, יש לשדר לביטוח הלאומי את טופס 126 עד ליום ה-18 ביולי 2016.

נזכיר, כי עד כה, בכל שנה, המוסד לביטוח לאומי קיבל דיווח ממעסיקים על קליטת עובדים חדשים דרך רשות המסים. דיווח זה הוגש אחת לשנה והתקבל בביטוח הלאומי רק מספר חודשים לאחר הגשת הדיווח בפועל. כתוצאה מכך, המוסד לביטוח לאומי קיבל דיווח על עובד חדש, שנקלט רק כשנה וחצי לאחר מועד תחילת עבודתו. בזמן זה העובד עלול היה להיות מסווג בביטוח הלאומי כמי שאינו עובד ואינו משלם דמי ביטוח – דבר שעלול היה לגרום לחובות ועיקולים. לפיכך, תוקן סעיף 355 לחוק הביטוח לאומי וזאת על מנת להימנע מפערים בזמני הדיווח, וכפועל יוצא, נקבע כי חובת דיווח של מעסיק על עובדיו ישירות לביטוח הלאומי.

כאמור, החל משנת 2016 הדיווח של טופס 126 יעשה ישירות לביטוח הלאומי. שלושת מועדי הדיווח הינם כדלהלן:

  • עד ה-18 ביולי – עבור החודשים ינואר עד יוני של אותה שנה. דהיינו, עד ה-18 ביולי 2016, עבור החודשים ינואר – יוני 2016.
  • עד ה-18 בינואר – עבור החודשים ינואר עד דצמבר של השנה שקדמה לה. דהיינו, עד ה-18 בינואר 2017 עבור החודשים ינואר-דצמבר 2016.
  • עד ה-30 באפריל – לגבי שנת המס שקדמה לה (דיווח שנתי זה יוגש למס הכנסה כפי שהיה מוגש עד היום)

ניתן למצוא את חוזר הביטוח לאומי בעניין חובת שידור טופס 126 באתר המוסד לביטוח לאומי ובאתרנו.

יובהר, כי דיווח במסגרת הקיבוץ בגין חברי המשק ממשיך, לעת עתה, כרגיל – דהיינו, דיווח שנתי.

 

בדבר שאלות נוספות ניתן לפנות ל:

עוזי שטנגר, בטלפון: 03-6382861           uzi@britcpa.co.il

אבי סויסה, בטלפון:  03-6382818      avi_s@britcpa.co.il

 

[1]  חוק הביטוח לאומי (נוסח משולב), תשנ"ה-1995.

דילוג לתוכן