PDF להורדה

שימוש ביומן רכב ממוחשב לחישוב הוצאות רכב המותרות בניכוי ולחישוב שווי השימוש ברכב

שנה:

מספר החוזר: .


ברצוננו לעדכנכם בעמדת רשות המסים, כי הדרך לקביעת שווי השימוש ברכב הינה אך ורק על פי תקנות מס הכנסה (שווי השימוש ברכב), תשמ"ז-1987.

כמו כן, הדרך לחישוב הוצאות הרכב המותרות בניכוי הינה אך ורק על פי תקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות רכב), תשנ"ה-1995.

רשות המסים הודיעה, כי שימוש בתוכנות לחישוב שווי השימוש ברכב / הוצאות הרכב המותרות בניכוי – שאינו תואם את הוראות החוק המפורטות לעיל – יגרור טיפול במסגרת ביקורת ניכויים.

 

 

בדבר שאלות נוספות ניתן לפנות לרו"ח יוסי שלם, בטלפון: 03-6382845

yosys@mbtcpa.co.il

דילוג לתוכן