PDF להורדה

עדכונים בעניין כללי המים – דיווחים כספיים לשנת 2015 והקצאות מים מוזלים לגינון ציבורי

שנה: 2016

מספר החוזר: 53.2016


לאור פרסום עדכון כללי המים[1] לשנת 2016 ולאחר תקופה שאנו עוסקים בנושא, להלן מספר עדכונים והדגשים בעניין הדיווח הכספי על פעילות המים לשנת 2015 ובעניין הגשת בקשות להקצאות מים לגינון ציבורי.

דיווח כספי לשנת 2015

מועד הדיווח הכספי (סקור על ידי רואה חשבון), נקבע עד ליום 30 באפריל 2016. אנו ממליצים לכל מי שעדיין לא שלח דיווח לשנת 2015, לפנות לרשות המים ולבקש ארכה להגשת הדיווח.

לתשומת ליבכם, כי תעריפי מכירת מים המפורטים בדיווח בדיווח הכספי – מחד אסור לחייב את הצרכנים בתעריף גבוה מהתקנות ומאידך, ספקים שמחייבים בתעריף שהינו נמוך מהתקנות פוגעים בזכאותם להקצאת מים מוזלים לגינון ציבורי, כפי שיפורט להלן.

מים מוזלים לגינון ציבורי ("שימוש במים בגינון ציבורי ותנאים ברישיון לעניין תעריף מופחת")

ישוב יהיה זכאי להקצאת מים לגינון ציבורי לגנים ששטחם מעל 50 מ"ר – אם עומד בתנאים הבאים:

  • "גן ציבורי" – גן נוי מושקה, הנמצא בהחזקתה או באחריותה של הרשות המקומית או מי מטעמה, והוא פתוח לשימוש הציבור.
  • לכל גן ציבורי יש מונה נפרד ומערכת לקיצוב מים לכל קבוצת צמחיה (עצים ושיחים, דשא, פרחים וורדים).
  • נדרשת הצהרה חתומה של מורשה חתימה מטעם צרכן המים וספק המים על העמידה בתנאי של מדידה נפרדת, כאמור.
  • נדרש אישור חתום של ספק המים על גבי טופס, שהוכן לצורך כך, על כך שישנה מדידת מים כנדרש בכל הגנים הציבוריים, וכן שכל תעריפי המים, שחויבו על ידו, הינם בהתאם לכללים והתעריפים, ואינם פחותים מהתעריף המרבי שהוגדר בכללים.
  • בסעיף 10(ב)(2) לכללים הוגדר, כי: "ספק המים אינו הרשות המקומית ובישוב מתוכנן – ספק המים מחייב את צרכניו בחיוב המרבי לצרכן".

במסמך, שפרסמה רשות המים, הוגדר כי "אין זהות בין ספק המים בישוב לגורם האחראי על הגינון הציבורי בישוב".

  • יש לצרף לבקשת ההקצאה העתק מחשבון המים האחרון, ששלח ספק המים בישוב אל צרכן המים האחראי על הגינון הציבורי.

 

 

 

התעריפים המוזלים למים לגינון ציבורי שפורסמו בספר התעריפים לשנת 2016 הינם לפי הפירוט שלהלן:

  ש"ח למ"ק

(ללא מע"מ)

ש"ח למ"ק

(כולל מע"מ)

מים לגינון ציבורי בהקצאה:
–     תעריף רכישה של מים לגינון ציבורי ממקורות 4.155 4.861
–    תעריף מכירה של ספק מים לגינון ציבורי 6.105 7.143
מרווח גינון ציבורי 1.950 2.282
מים לגינון ציבורי ללא הקצאה:
–     תעריף רכישה ממקורות מים שפירים מעל כמות מוכרת 5.566 6.512
–    תעריף מכירה של ספק מים שפירים מעל כמות מוכרת 7.873 9.211
מרווח מים שפירים מעל כמות מוכרת 2.307 2.699
     
שיעור הוזלה מים לגינון ציבורי ברכישה 25.4%- 25.4%-
שיעור הוזלה מים לגינון ציבורי במכירה 22.5%- 22.5%-

 

 

יובהר, כי:

  • בחשבון המצורף לבקשה, תעריף המים לחיוב גנים ציבוריים הינו התעריף בתקנות (9.211 ש"ח למ"ק כולל מע"מ).
  • החתימות על הטפסים עבור ספק המים ועבור צרכן המים הינן שונות.

יודגש, כי הוגדר בכללים, שרשות המים רשאית לאשר לישוב הקצאה למים לגינון ציבורי גם עבור שנת 2015, במידה והשתכנעה שהישוב עמד בכללי הזכאות בשנה שעברה.

 

 

לפרטים נוספים ניתן לפנות לצוות מחלקת אנרגיה, מים ותשתיות לפי הפרטים שלהלן:

רו"ח אלון ראובני,  בטלפון: 052-4771747   או בדוא"ל      alonr@mbtcpa.co.il

רו"ח בועז ספיר,    בטלפון:   03-6382810   או בדוא"ל    boazs@mbtcpa.co.il

נרי אולמן,            בטלפון:   03-6382808   או בדוא"ל       nery@mbtcpa.co.il

 

 

[1] כללי המים (קביעת תנאים ברישיון), תשע"ד-2014.

דילוג לתוכן