PDF להורדה

נוער בהתנדבות בשנת שרות – כיסוי ביטוחי

שנה: 2016

מספר החוזר: 51.2016


כמידי שנה, לקראת תחילת שנת השרות, חשוב לרענן את הנוהל בדבר רישום בני נוער היוצאים לפעולות התנדבות למטרות ציבוריות או לאומיות, כך שיקבלו כיסוי ביטוחי מתאים למקרה של פגיעה בזמן שרותם כמתנדבים.

הכיסוי הביטוחי ניתן באמצעות הגוף הרשאי להפנות מתנדבים, כפי שיוסבר להלן:

תנאי הזכאות

  • פעולות התנדבות בגופים המאושרים על ידי המוסד לביטוח לאומי

כדי שהמתנדב יקבל את "זכויות המתנדבים" (במקרה של פגיעה תוך כדי ועקב פעולת ההתנדבות), עליו לקיים את התנאים הבאים:

  • המתנדב הופנה להתנדבות על ידי גוף, שנקבע בחוק או שאושר על ידי שר העבודה והרווחה כגוף ציבורי המוסמך להפנות מתנדבים, כגון: רשויות מקומיות (לרבות מועצות אזוריות), משרדי ממשלה, ההסתדרות הציונית והסוכנות היהודית.
  • ההפניה להתנדבות צריכה להיות מוקדמת, היינו להינתן עוד בטרם החל המתנדב את פעילותו.

יש לזכור שהפניה זו תקפה רק מיום הוצאתה ואילך ולא למפרע.

יודגש, כי תוקפה של ההפניה פג בתום שנה מיום הוצאתה, ועל כן יש לחדש את ההפניה למתנדבים הממשיכים מעבר לשנה אחת.

  • המתנדב פועל למען מטרה, שהוגדרה בתקנות המתנדבים כמטרה שיש בה תועלת לאומית או ציבורית, כגון: קליטת עליה, חינוך למבוגרים, טיפול בקשישים, נכים, וסיעודיים.
  • ההתנדבות למען הזולת היא ללא שכר.

יצוין, כי תשלום דמי כיס המיועד לכיסוי הוצאות נסיעה ואשל ואשר אינו מופיע בתלוש השכר – אינו נחשב כשכר.

נזכיר, כי ביטוח המתנדבים בביטוח הלאומי אינו כרוך בתשלום דמי ביטוח, אלא ברישום בלבד, באם התנאים המוזכרים לעיל מתקיימים.

  • פעולות התנדבות בקיבוצים צעירים

הפניה של בני נוער (תושבי ישראל) לפעולות של סיוע, התנדבות ועזרה במשקים, היא לפי כללי הפניית מתנדבים, המוזכרים לעיל, אך לתקופה שאינה עולה על שישה שבועות רצופים.

לפיכך, מעבר לתקופה זו מוטלת על הקיבוץ/מושב שיתופי החובה להסדיר את ביטוחם בביטוח הלאומי (בסוג 01 או בסוג 03, לפי העניין).

 

פטור מתשלום דמי ביטוח למתגייס

החל מאוגוסט 2013, למתנדב בשנת שרות, קיים פטור מתשלום דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות, ובלבד שאינו עובד ושהחל שרות צבאי סדיר או שרות לאומי לפני גיל 21.

 

הדיווח והתשלום לביטוח לאומי באמצעות משק האם

לגבי בני נוער, שהינם מועמדים לחברות בקיבוץ/מושב שיתופי, ויוצאים לשנת שרות – קיימת אפשרות לדווח עליהם ולשלם בעבורם דמי ביטוח לאומי בדוח החודשי של המשק:

  • בסוג 01 או 03 – דיווח כזה מקנה למתנדב כיסוי רחב לכל פעילות ציבורית או עבודה במשק במסגרת סידור העבודה של המשק.
  • בסוג 10/0 (לפי העניין) – במגבלות ובתנאים הבאים:

–  המתנדב אינו עובד במשק.

–  המתנדב עומד בכללים של הגדרת מתנדב, כפי שהוגדרו לעיל.

 

 

 

בדבר שאלות נוספות ניתן לפנות ל-:

עוזי שטנגר, בטלפון: 03-6382861           uzi@britcpa.co.il

אבי סויסה, בטלפון:  03-6382818      avi_s@britcpa.co.il

 

דילוג לתוכן