PDF להורדה

פורסמה רשימת היישובים המוטבים לשנת 2016

שנה: 2016

מספר החוזר: 50.2016


ברצוננו לעדכנכם, כי רשות המסים פרסמה את רשימת היישובים המוטבים לשנת המס 2016.

הניקוד הכולל של כל יישוב, מורכב ממדד חברתי – כלכלי של היישוב, ניקוד פריפריאלי וסמיכות לגבול.

תושבי היישובים הכלולים ברשימה זכאים להנחות במס הכנסה בהתאם לניקוד המוענק להם.

להלן פירוט ההטבות הניתנות בהתאם לנקודות הזיכוי[1]:

  • ביישוב עם ניקוד כולל של 25 עד 49 נקודות – הטבה של 7% מההכנסה עד תקרה שנתית של 132 אלף שקל.
  • ביישוב עם ניקוד של 50 עד 59 נקודות – זיכוי של 10% עד תקרה של 162 אלף שקל לשנה.
  • ביישוב עם ניקוד של 60 ומעלה – הטבה של 12% עד תקרה של 192 אלף שקל לשנה.

את רשימת הישובים המוטבים ניתן למצוא באתר רשות המסים ובאתרנו.

 

 

בדבר שאלות נוספות ניתן לפנות לרו"ח יוסי שלם, בטלפון: 03-6382845

yosys@mbtcpa.co.il

 

[1]  ראו חוזרנו 94/15 ו-93/14.

דילוג לתוכן