PDF להורדה

ניכוי במקור מפנסיות של חברי קיבוץ לשנת 2016

שנה: 2016

מספר החוזר: 48.2016


ברצוננו לעדכנכם, כי לפני כשלושה חודשים פנה משרדנו אל הנהלת רשות המסים, בתגובה לכך שהרשות הפסיקה למסור לקיבוצים אישור על ניכוי מס במקור, מפנסיה של חברי קיבוץ, בגין שנת 2016. בעקבות פנייה זו מינתה הרשות צוות מטעמה שיידון עם משרדנו בנושא.

בימים אלו הושג סיכום זמני, המאפשר לקבל באופן מידי אישור על הניכוי במקור, זאת בכדי לא לגרום נזק כלכלי נוסף לפנסיונרים.

אנו ממשיכים לפעול עם הצוות ברשות המסים בנושא זה, וכן בנושא בקשת הרשות להפיץ חוזר ולבצע תיקון חקיקה בנוגע לקיבוץ המתחדש.

להלן פרטי האישור, אותו תנפיק רשות המסים:

יודגש, כי המכתב מבטא את עמדת רשות המסים בלבד והקיבוצים לא יידרשו להתחייב לגישת הרשות בשלב תיאום המס.

  • במידה והקיבוץ שינה את אורחות חייו (קיבוץ מתחדש) ותקציב החבר תלוי בהכנסת החבר הן משכר ממעסיק חיצוני או שהתקציב נקבע בהתאם לתמחור המשרה בקיבוץ – ככל שבמקרה כאמור, הקיבוץ ידווח למס הכנסה, בשלב השומה העצמית, על הכנסת כל חבר וחבר בנפרד – יהיה ניתן להפיק את האישורים המבוקשים.

דהיינו, ניתן יהיה לקבל פטורים אישיים, בהתאם לפקודת מס הכנסה, על הכנסת כל חבר וחבר מיגיעתו האישית, בכפוף לזכאותו של כל חבר באופן פרטני.

  • במידה והקיבוץ לא שינה את אורחות חייו (קיבוץ שיתופי) ובהתאם מדווח על הכנסתו כהכנסה חייבת של הקיבוץ – הרי שעל הקיבוץ לכלול את כלל הכנסות החברים מיגיעתם האישית, כהכנסה חייבת בקיבוץ, המתחלקת בין כלל החברים בחלקים שווים, ועל פי המקורות השונים שבסעיפים 2 ו-3 לפקודה.

על חלקו היחסי של כל חבר בקיבוץ, בגין הכנסותיו מיגיעה אישית, יהיה זכאי החבר לכל  הפטורים על פי הפקודה.

  • בהתייחס לבקשתנו, מרשות המסים, להגדיר את הפטור לכל אחד מחברי הקיבוץ השיתופי על הקצבה הרשומה על שמו ושייכת לקיבוץ – עמדת הרשות הינה שסך הקצבאות המשולמות על ידי מעביד או קופת גמל מתחלקות באופן שווה בין כלל חברי הקיבוץ.

בהתאם, כל חבר, שהגיע לגיל הזכאות, יהא זכאי לפטור הקבוע בסעיף 9א על חלקו בהכנסה מהקצבאות האמורות.

ככל שהחבר הזכאי לא ביצע קיבוע זכויות יהא החבר זכאי לפטור עד לגובה של 14% מתקרת הקצבה המזכה כהגדרתה בסעיף.

  • כמו כן, עמדת רשות המסים הינה, כי לאור החלוקה של כלל הקצבאות מקופת גמל או ממעביד בין כל החברים, כאמור לעיל – לא ניתן לקבוע כי מובטחת לחבר קצבה מזערית, כהגדרתה בסעיף 23 לחוק הפיקוח על קופות גמל, ולפיכך, הדרך היחידה למשוך כספים מקופת גמל הינה בדרך של קצבה בלבד.

 

 

  • הסיכום אליו הגענו, בשלב זה, עם רשות המסים – מהקצבאות יש לנכות במקור, מכוח סעיף 164 לפקודה והתקנות שהותקנו מכוחו. פקיד השומה יקבע ניכוי במקור בשיעור המס של 5% על הכנסה זו.

דרשנו וקיבלנו, שהאמור הינו עמדת רשות המסים בלבד. עמדה, שאינה מקובלת עלינו, וכי ההכנסות מקצבה תיכללנה בהכנסתו החייבת של הקיבוץ השיתופי ותחולקנה בין כל חברי הקיבוץ.

כמו כן, קיבוץ מתחדש לא יחויב למסור הצהרה מראש על אופן הגשת דוח המס.

יובהר, כי באחריות הקיבוץ להודיע באופן מיידי לרשות המסים אם מי החברים יפסיק להיות חבר מן המניין בקיבוץ.

 

בהמשך לאמור לעיל, לצורך המשך טיפול יש לשלוח אלינו את הרשימה המעודכנת של מקבלי הפנסיה, שבגינם יש לקבל אישור על הניכוי במקור.

את הרשימה יש לשלוח למורן בן שבת moran@mbtcpa.co.il.

 

 

 

בדבר שאלות נוספות ניתן לפנות לרו"ח יוסי שלם, בטלפון: 03-6382845

yosys@mbtcpa.co.il

דילוג לתוכן