PDF להורדה

עדכונים בתחום המים – יוני 2016 (תקציר)

שנה: 2016

מספר החוזר: 47.2016


  1. תעריפי מים חדשים החל מיום 1 ביולי 2016

אף שנותרו עוד שבועיים לפרסום תעריפי המים למחצית השנייה של 2016 – עולה מבדיקה שערכנו שהתעריפים יופחתו לכל השימושים (חקלאות, בית ותעשייה), זאת בשל הירידה במרכיבי המדד המשוקלל שחלה בששת החודשים האחרונים. אנו נפרט בראשית יולי את התעריפים החדשים לכל סוגי המים.

  1. פגישה עם הממונה על התקציבים באוצר

בסוף חודש מאי שנה זו התקיימה ביוזמת מספר חברים (ביניהם הח.מ.) פגישה עם אמיר לוי, הממונה על התקציבים באוצר. בפגישה – שעסקה בעיקרה בנושאי חקלאות ומים, העלינו את חששותינו הכבדים לנוכח תכניות האוצר ורשות המים לקידום תיקון 27 לחוק המים, ייקור המים הנוסף המתוכנן ועוד – הבהיר אמיר לוי, שבאוצר הפנימו לאחרונה שתעריף המים הנוכחי העומד כיום על 2.506 ש"ח למ"ק – הינו תעריף לא כלכלי למרבית הגידולים החקלאיים, ואי לכך, אין בכוונת האוצר לפעול להעלותו מעבר לנוסחת ה"טייס האוטומטי" – לבטח לא כעת. ואכן, בראשית יולי הקרוב יתבסס העדכון על המדדים הידועים (ראו סעיף 1 לעיל). בכך ירדה מהפרק התכנית (ממנה כה חששנו) לייקור המים השפירים לחקלאות בהיקף של 0.3 ש"ח נוספים.

  1. כמות מוכרת לעניין תעריפים לבית בישובים מתוכננים

ביום 13 ביוני 2016, פורסמה באתר של רשות המים רשימת כל הישובים המתוכננים הזכאים ל"כמות המוכרת" של מים לשימוש ביתי. אנו מציעים לכל הקיבוצים והמושבים לבדוק את הכמות הסופית, שהוקצתה להם בהתייחס למספר התושבים הגרים בישוב, וזאת בשל סכומי הכסף הגבוהים הגלומים בסעיף זה של ההקצאה הביתית – אם ההקצאה אינה תואמת את גודל האוכלוסייה שבישוב – שווי הטעות עשוי להגיע לסכומי עתק!

את רשימת הישובים המלאה ניתן למצוא באתר רשות המים ובאתרנו.

ניתן להיוועץ עמנו בסוגיה זאת.

  1. תיקון 27 לחוק המים

בשל פגרת הכנסת הארוכה, לא התקיימו לאחרונה דיונים בנושא. כזכור, ערב הפגרה נקבע שהסוגיה בדבר יישום חקיקה זו – תידון בוועדה משותפת של ועדות הכלכלה והפנים של הכנסת. ישיבתה הקרובה של הוועדה המשותפת אמורה להתקיים ביום 20 ביוני 2016.

  1. כללי המים (שינוי התוספת השנייה לחוק)

בקובץ התקנות מספר 7656 מחודש מאי האחרון, פורסמו מספר הנחיות העוסקות בשינוי תקנות היטלי ההפקה. ככל הידוע לנו, תקנות אלו עוכבו על ידי הכנסת תקופה ארוכה ביותר, וכאמור, כעת ראו אור.

בדבר שאלות נוספות כולל ביקור בישוב בתיאום מראש – ניתן לפנות ליורם תמרי,

בטלפון: 052-2565305 או בדוא"ל yoram@mbtcpa.co.il

דילוג לתוכן