PDF להורדה

ביטוח לאומי שומות לשנים 2009 – 2012 – עדכון מצב

שנה: 2016

מספר החוזר: 45.2016


ברצוננו להביא לידיעתכם, כי בימים אלו החל המוסד לביטוח לאומי לערוך את חישוב הפרשי השומה לשנים 2009 – 2012. זאת בהתאם להוצאות המחיה בדוחות הכספיים ובהתייחס למסקנות ממצאי הביקורת, שהוגשו לביטוח הלאומי על ידי רואי החשבון, שמינה המוסד לבדיקת הדוחות הכספיים של הקיבוצים.

צפוי, כי המוסד לביטוח לאומי יקלוט ממצאים אלו בתקופה הקרובה. מנגד העברנו למוסד לביטוח לאומי את השגותינו לגבי ממצאי הביקורת האמורים לעיל.

נזכיר, כי עם סיום סגירת השומות לשנים 2003 – 2008, נתבקשנו על ידי הביטוח הלאומי להעביר את הנתונים הדרושים לצורך עריכת חישוב השומות לשנים 2009 – 2012. במקביל מינה הביטוח לאומי שני משרדי רואי חשבון אשר ערכו ביקורות ב-20 קיבוצים.

עם קבלת ממצאי הביקורות קיימנו פגישת עבודה עם המוסד לביטוח לאומי ובמהלכה הועלו טענות הצדדים.

יצוין, כי בהתאם לממצאים, שעלו בביקורות – יש לזקוף סכומים מהותיים להוצאות המחיה. סכומים אשר יוצרים, לכאורה, הפרשים גדולים לשנים האמורות.

לאחר קבלת ממצאי הביקורת הקמנו צוות עבודה, ביחד עם יועץ משפטי המתמחה בתחום, לבחינת הסוגיות שהועלו – הן במישור העקרוני והן ברמה הפרטנית לכל קיבוץ.

עמדתנו הינה שחלק מהטענות שהועלו סותרות את ההסכמות הקיימות לאורך השנים. בנוסף,  העלינו שורה של טיעונים מקצועיים – חלקם עקרוניים וחלקם פרטניים – לגבי ממצאים נוספים, שהועלו על ידי רואי החשבון מטעם הביטוח הלאומי.

כאמור לעיל, בימים אלו העברנו לביטוח הלאומי את דרישותינו והשגותינו בגין ממצאי הביקורת.  הביטוח הלאומי בודק את ההשגות.

עם התקדמות הדיונים נעדכן.

 

 

בדבר שאלות נוספות ניתן לפנות ל-:

עוזי שטנגר, בטלפון: 03-6382861           uzi@britcpa.co.il

אבי סויסה, בטלפון:  03-6382818      avi_s@britcpa.co.il

דילוג לתוכן