PDF להורדה

מערכות סולאריות – עדכון יוני 2016

שנה: 2016

מספר החוזר: 43.2016


המשך הירידה של עלות ההשקעה בפרויקט פוטו וולטאי ותכניות הממשלה להרחיב בצורה משמעותית את היקף היצור הסולארי בישראל מציבה בפני הקיבוצים והמושבים הזדמנויות השקעה אותן כדאי לבחון.

השקעה במערכות סולאריות יכולה להשתלב היטב בסל ההשקעות של הישובים, בשל התשואה האטרקטיבית ביחס לרמת הסיכון, וזאת בעיקר לאור המשך הירידה בעלויות ההקמה של המערכות והניסיון שנצבר בעשרות פרויקטים שכבר הוקמו.

נזכיר, כי החל משנת 2009, קיבלה ממשלת ישראל מספר החלטות אשר נועדו לשלב אנרגיות מתחדשות בייצור החשמל בישראל לפי יעד של ייצור חשמל מתחדש בשיעור של 10% עד שנת 2020 ו-17% עד 2030.

נכון למחצית שנת 2016, החשמל המיוצר ממקורות מתחדשים מהווה פחות מ-3% בלבד מצריכת החשמל במדינה.

על פי ההסדרות שפרסמה רשות החשמל, ישנן מכסות לאנרגיה מתחדשת בהספק כולל של 3,052 אלפי MWp, כאשר, במידה ומכסות אלו ינוצלו במלואן, יהווה החשמל המיוצר מאנרגיות מתחדשות כ-9% מצריכת החשמל החזויה בישראל בשנת 2020.

אנרגיה סולארית – הזדמנויות להשקעה

פרויקטים סולאריים מהווים את הנתח העיקרי בשילוב אנרגיות מתחדשות במשק החשמל בישראל. בשל הכדאיות הכלכלית שהייתה לפרויקטים אלו נוצלו מרבית המכסות שפורסמו על ידי רשות החשמל בפרק זמן קצר לאחר פרסומן.

נכון ליוני 2016, נותרה מכסה קטנה למערכות סולאריות עסקיות (שעד 50 KWp), בתעריף הזנה לרשת של 0.37 ש"ח לקוט"ש. וכן, עדיין ישנה מכסה פנויה בהסדרת "מונה מטו" בהספק כולל של 400 MWp, כאשר נכון לתחילת שנת 2016, נוצלו כ-50 MWp, בלבד, ממכסה זו.

באוקטובר 2015, פרסמה רשות החשמל מסמך לשימוע עבור מכסה של 114 MWp עבור מערכות סולאריות גדולות (בעיקר בשטחים קרקעיים), בהספק שעד 5 MWp ומעל 5 MWp בחיבור לרשת החלוקה וההולכה, בהסדרה תעריפית. השימוע הציג תעריף הזנה לרשת של 0.27 ש"ח לקוט"ש, אולם ההסדרה עדין לא אושרה, וככל הנראה היא תעבור שינויים מסוימים ביחס לשימוע שפורסם.

הערכות בשוק האנרגיה הינן שבמהלך השנה יפתחו מכסות חדשות בהיקף ניכר למערכות סולאריות קרקעיות או על מבנים בתעריף קבוע וצמוד מדד לתקופה של 20 שנה.

 

 

 

 

 

ישנם כיום מגוון יזמים הפונים לקיבוצים ומושבים בעלי קרקע פנויה להתקשרות בהסכם להקמת מיזמים סולאריים על גבי שטחים בהיקף של עשרות ומאות דונמים.

המודלים העסקיים עבור בעלי הקרקע יכולים לנוע בין קבלת דמי שכירות בלבד לבין שותפות מלאה ביזום הפרויקט.

אנו סבורים שישנן הזדמנויות עסקיות בתחום המערכות הקרקעיות, אולם יחד עם זאת יש לבחון ולנתח כל פרויקט וכל הצעה עסקית לגופה תוך מקסום הערך לקרקע וצמצום החשיפה לסיכוני יזום.

אנו מלווים כיום קיבוצים ומושבים רבים בתהליכי בדיקות כלכליות לגבי פרויקטים קרקעיים ומלווים את הלקוחות בתהליכי בחירת השותף, המו"מ העסקי וההדגשים להסכם המסחרי.

 

 

למידע נוסף לגבי פרויקטים סולאריים, פיתוח מיזמי אנרגיה מתחדשת, כדאיות כלכלית, חסמי רגולציה ומודלים עסקיים מול יזמים – ניתן לפנות לרו"ח אלון ראובני ממשרדנו.

טלפון: 052-4771747, דוא"ל  alonr@mbtcpa.co.il

 

 

דילוג לתוכן