PDF להורדה

תכנית "כסף חכם" – סיוע בהגדלת היצוא לחו"ל – תכנית תמריצים חדשה לשנת 2016 – נפתחה להגשה

שנה: 2016

מספר החוזר: 41.2016


התכנית החדשה למימון הוצאות שיווק לחו"ל מטעם משרד הכלכלה נפתחה להגשה. בדומה לתכניות קודמות, תקציב התמיכה מוגבל בהיקפו.

הבקשות יבחנו לפי סדר הגשתן ואלו מהן שיהיו ראויות לתמיכה על פי אמות המידה יאושרו ראשונות.

להלן עיקרי התכנית:

 • התכנית מיועדת לתאגידים המשווקים לחו"ל, במטרה לסייע בהגדלת היקף המכירות של אותם תאגידים בשווקי היעד, כהגדרתם בתכנית.
 • הואיל ומשרד הכלכלה מעוניין לממש את הפוטנציאל הגלום בצמיחתן הכלכלית של סין, הודו ויפן – תאגידים הפועלים ביעדים אלו יקבלו היקף סיוע גבוה יותר ולתקופה ממושכת יותר.
 • תאגיד שייבחר להשתתף בתכנית יהיה זכאי לסיוע בהוצאות הכספיות הכרוכות במימושה, לשם קידום השיווק והמכירות בשוק היעד (להלן ההוצאות המוכרות בתכנית שעליהן יתקבל המענק) ולליווי של יועצים שיווקיים ומערך הנספחים המסחריים במדינת היעד לאורך תקופת התכנית.
 • מקבלי הסיוע יחויבו בתשלום תמלוגים, רק אם יגדילו את המכירות בשוק היעד. הסיוע יינתן בדרך של הקצאה תחרותית – כלומר, כל בקשה שתוגש תקבל ניקוד לעומת בקשות אחרות.

שווקי יעד

 • "שוק יעד" – שוק גיאוגרפי שאינו מדינת ישראל – אליו מכוונת תכנית הפעולה והסיוע, הניתן בהתאם להוראה, נועד בכדי לקדם בצורה משמעותית את היקף המכירות של מוצרים או שירותים קיימים או חדשים של התאגיד בשוק זה.
 • "שוק יעד מועדף" – שוק יעד שהינו אחד מהשווקים הבאים: סין, הודו ויפן. אזור הסחר של הונג קונג ייחשב כשוק יעד מועדף ובלבד שתכנית הפעולה נועדה בכדי לקדם בצורה משמעותית את היקף המכירות של מוצרים או שירותים קיימים או חדשים של התאגיד בסין.

סוגי הוצאות המוכרות בתכנית

 • ההוצאות המוכרות לסיוע במסגרת תכנית זו יהיו ההוצאות המיועדות לפעילויות השיווק של המוצרים או השירותים של התאגידים בשווקי היעד.
 • ההוצאות כוללות: יועצים מקצועיים המתמחים בשווקי היעד, איסוף מידע, פרסום, כלי שיווק ומכירה אינטרנטיים, השתתפות בתערוכות ובכנסים, הצגת המוצרים/השירותים, כולל הקמת מתקן הדגמה מסחרי, תקינה, ביטוח סיכוני סחר חוץ, הקמת מערכי שיווק והפצה בחו"ל, הכשרה בתחום הייצוא – הכל כמפורט בנהלים.

לעניין שוק יעד מועדף יראו את ההוצאות המוכרות הבאות כנציגות שיווקית: יועצים מקצועיים המתמחים בשווקי היעד והקמת מערכי שיווק והפצה בחו"ל.

 

 

 

 

עקרונות הסיוע ושיעורו

 • בשוק יעד – %50 מסך התכנית המאושרת (עד 1 מיליון ש"ח) ולא יותר מ-0.5 מיליון ש"ח סיוע.

בשוק יעד מועדף – %50 מסך התכנית המאושרת (עד 2 מיליון ש"ח) ולא יותר מ-1 מיליון
ש"ח סיוע.

 • הסיוע יינתן לתקופה שלא תפחת מ-24 חודשים.

לתאגידים הפועלים בשוק יעד מועדף הסיוע יינתן לתקופה שלא תפחת מ-36 חודשים.

 • ההכרה בהוצאות המוכרות תחל ביום הגשת הבקשה או חתימת כתב האישור על פי בחירת התאגיד (יובהר כי, ההוצאות המוכרות תוכרנה מיום הגשת הבקשה רק לתאגידים שאושרו על ידי הוועדה).
 • התשלום הכספי יינתן עבור הפעילויות, שבוצעו בפועל בהתאם לדוחות הביצוע והחשבונות, אשר יוגשו לרכז התכנית, כאמור בנהלים.
 • תאגיד יהיה זכאי להגיש בקשה אחת בלבד לשוק יעד אחד בכל שנה קלנדרית.

תנאי סף להגשת בקשה  

המבקש הינו תאגיד, שמתקיימים בו כל התנאים הבאים במצטבר:

 • המבקש משווק לראשונה לשוק היעד כל אחד מאלה: מוצר או שירות או מוצר ושירות (שירות הינו למעט השירותים הבאים – שירותים פיננסיים, שירותי בידור, ייעוץ משפטי, ייצוג של גורם זר בישראל, שירותי דת, ספורט, חינוך, עריכת סקרים בישראל ושירותי תיירות). שיווק לראשונה ייחשב גם מהלך שיווקי חדש, שמטרתו להגדיל את המכירות לשוק יעד בו הוא פועל. התאגיד יציג בפירוט את המהלך השיווקי החדש ומהותו בהשוואה למהלכים השיווקיים הקיימים שלו.
 • היקף היצוא השנתי הישיר ומחזור המכירות של המבקש (כולל דוח מאוחד שלו או ביחד עם תאגיד האם שלו), באחת משתי השנים הקלנדריות הקודמות למועד הגשת הבקשה, הוא לפי אחת מהחלופות הבאות:
 • היקף הייצוא השנתי הישיר הינו לכל הפחות 250,000 דולר ארה"ב ובלבד שהיקף המכירות אינו גבוה מ-200 מיליון ש"ח.
 • היקף הייצוא השנתי הישיר הינו לכל הפחות 100,000 דולר ארה"ב ונמוך מ-250,000 דולר ארה"ב ובלבד שהיקף המכירות גבוה מ-10 מיליון ש"ח ועד 200 מיליון ש"ח.
 • בתאגיד אשר ברשותו כתב אישור תקף במסלול המענקים מכוח החוק לעידוד השקעות הון, ואשר חלפה שנה מיום קבלת כתב האישור, אין הגבלה על היקף הייצוא ובלבד שהיקף המכירות אינו גבוה מ-200 מיליון ש"ח.
 • תאגידים בוגרים שלב ב' של תכנית "תבל" במכון הייצוא הישראלי, אשר קיבלו המלצה של ועדת ההגוי של תכנית "תבל" למשתתפים במקצה הייעודי – היקף הייצוא השנתי הישיר הינו לכל היותר 100,000 דולר ארה"ב ללא מגבלה על היקף המכירות.
 • התאגיד אינו בעל חשבון מוגבל ואינו נמצא בתהליך כינוס נכסים, הקפאת הליכים או פירוק.
 • לתאגיד אין חובות בלתי מוסדרים למשרד הכלכלה והתעשייה.
 • התאגיד אינו מקבל בתקופת התכנית תמיכה נוספת מהממשלה בגין ההוצאות המוכרות.

 

 

הגשת הבקשה, בחינתה ואישורה

 • כל הבקשות יובאו לדיון בפני הוועדה – בקשות שאינן עומדות בתנאי הסף יפסלו.

בקשה אשר עומדת בתנאי הסף תועבר לבחינת בודק פיננסי ובודק מקצועי, לצורך מתן חוות דעת לוועדה על עמידת הבקשה באמות המידה המפורטות בנוהל.

 • הבודקים רשאים לפנות אל התאגיד לקבלת כל חומר משלים, אשר נדרש לצורך עריכת חוות הדעת ובחינת הבקשה. בקשת התאגיד תועבר לקבלת עמדת הנספח המסחרי הרלבנטי. הוועדה תבחן רק בקשות שעמדו בתנאי הסף ותדרגן בהתאם לאמות המידה לצורך קבלת ניקוד. הוועדה תבחר את הבקשות, שקיבלו את הניקוד הגבוה ביותר להשתתפות בתכנית, בהתאם לתקציב שהוקצה לכך במועד התכנסות הוועדה.

אישור הבקשה 

 • יכללו רק הוצאות שיש בהן תרומה משמעותית להשגת יעדי התכנית.
 • בשיקולי השתתפות המדינה במימון תכנית הפעולה, תיקח הוועדה בחשבון את מגבלות התקציב הכולל לתכנית, את תקציב משרד הכלכלה והתעשייה ואת חוק יסודות התקציב.

 

 

מידע זה ניתן בתמציתיות תוך מתן דגש לעיקרי התכנית. את הנוהל המלא ניתן למצוא באתרנו ובקישור להלן:

http://www.economy.gov.il/legislation/ceoinstructions/instructions/05_10_17_04_2016.pdf

 

 

 

בדבר שאלות נוספות או תיאום פגישה ניתן לפנות ל:

רו"ח (משפטן) אייל לבנת, בטלפון: 052-3632125,       eyal@mbtcpa.co.il

רו"ח אבי אלמגור, בטלפון 052-3287049,                  avim@mbtcpa.co.il

 

דילוג לתוכן