PDF להורדה

עדכונים בתחום המים – אפריל 2016 (תקציר)

שנה: 2016

מספר החוזר: 38.2016


  1. מוסיפים ומפחיתים… תוספת מים במערכת הארצית וקיצוצים באזור מעלה כינרת

בהתאם לנתונים שפורסמו בקובץ התקנות 7633, מיום 17 במרץ 2016:

תוספת למערכת המים הארצית של עד 24 מיליון מ"ק לחקלאות עבור שנת 2016 – התוספת תהיה בגובה הבקשה שהוגשה (לאחר שהצרכן קיבל את הקצאתו), ובלבד שהתוספת לא תהיה גבוהה מהבקשה שהוגשה ושלא תעלה על כמות של 500 אלף מ"ק –  על פי הנמוך מבניהם.

תוספות לשפד"ן ב-2016 – תוקצה כמות של 5.5 מיליון מ"ק שפד"ן.

הצעתנו, לכל המעוניין בחלק מכמות זאת – לפנות למשרד החקלאות מרחב נגב (המדובר, כמובן, רק בצרכנים המחוברים למערכת השפד"ן).

קיצוצים באזור מעלה כינרת – ככל הידוע לנו, נכון למועד כתיבת חוזר זה, אף שטרם סוכם סופית – קיימת תכנית לקיצוץ במכסות המים השפירים לחקלאות בחלק מאזור "מעלה כינרת" בשיעור של 17%.

  1. אספקת מים ממתקן ההתפלה באשדוד

מתקן ההתפלה באשדוד, שהקמתו (על ידי חברת מקורות) הסתיימה באיחור ניכר בסוף שנת 2015 – נכנס כעת לתפוקתו המלאה (כ-100 מיליון מ"ק לשנה). על פי מכתב ששלחה החברה לצרכנים הפוטנציאלים באזור, לרשות המים ולמשרד הבריאות – המים במפעל עומדים בתקנים הנדרשים.

  1. תיקון 27 לחוק המים

הדיון בסוגיה זאת, העומדת בחודשים האחרונים במרכזו של ויכוח חריף – בעיקרו בין משתמשי המים לחקלאות לבין רשות המים והאוצר – התמתן מעט בעת האחרונה, בשל פגרת הכנסת וועדותיה. כידוע הועבר הטיפול בסוגיה לוועדה משותפת הכוללת את ועדת הפנים וועדת הכלכלה. אין לנו ספק, שעם חידוש פעילותה של הכנסת יתחדש הוויכוח במלוא עוזו, עובדה המחייבת את המגזר החקלאי להמשיך ולעמוד במלוא כוחו נגד השינוי המתוכנן, כאשר מקורות – החפצה בכל מעודה בשינוי זה (שאמור להעניק לה שליטה מלאה בכל משק המים, כולל אותם 35% – 38% שאינם מנוהלים כיום על ידה!) – עשויה להיכנס כשחקן מרכזי בעל אינטרס מובהק לקידום החוק!

  1. דיווחי ישובים צרכני מים

כפי שהבהרנו בשבועות האחרונים – אנו חוזרים ומזכירים שעל פי חקיקה הקיימת מזה יותר משנתיים – חייב כל ישוב להעביר לרשות המים דווח מפורט הכולל את כל רכיבי משק המים שלו (הוצאות, הכנסות, השקעות וכדומה) – הכל בהתייחסות לשנת 2015, וזאת עד ליום 30 באפריל 2016! יודגש, כי רשות המים מתכוונת השנה להקפיד על לוחות הזמנים ומכאן הדחיפות בהסדרת הדיווח.

משרדנו נערך לסייע לכל המעוניינים בכך – ניתן לפנות לרו"ח אלון ראובני, נייד 052-4771747.

בדבר שאלות נוספות כולל ביקור בישוב בתיאום מראש – ניתן לפנות ליורם תמרי,

בטלפון: 052-2565305 או בדוא"ל yoram@mbtcpa.co.il

 

אנו מאחלים לכל לקוחותינו ולכל עם ישראל – כל טוב וחג חרות שמח!

 

דילוג לתוכן