PDF להורדה

קול קורא להגשת בקשות לתמיכה בפיתוח טכנולוגי של מוצרים ושירותים דיגיטליים המספקים מענה לאתגרי המרחב הציבורי

שנה: 2016

מספר החוזר: 37.2016


 

ברצוננו לעדכנם, כי הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית  והמיזם הלאומי "ישראל דיגיטלית" במשרד לשוויון חברתי השיקו לאחרונה תכנית חדשה לעידוד חדשנות טכנולוגית למען אתגרי המגזר הציבורי.

כעת התפרסם הקול קורא הראשון וניתן להגיש בקשות למענקים – מועד אחרון להגשת הבקשות – 22 במאי 2016.

התכנית תופעל על ידי הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית (לשעבר לשכת המדען הראשי במשרד הכלכלה) והיא תסייע, באמצעות מתן מענקי מחקר ופיתוח בתנאים מועדפים, ליזמים המציעים מענה לאתגרי המגזר הציבורי וצרכיו באמצעות טכנולוגיות חדשניות.

התכנית תתמוך בפרויקטים אשר מטרתם שיפור איכות השירות שנותנים משרדי הממשלה, או גופים ציבוריים, לרבות הנגשה טובה יותר של שירותים לציבור, הקטנת הבירוקרטיה הממשלתית, הגנה על מידע ציבורי, הנגשת מידע לציבור ועוד.

התכנית כוללת שתי חלופות לתמיכה:

  • פרויקט מחקר ופיתוח פרויקט זה יכול לכלול רכיב של ניסוי, הדגמה או הוכחת היתכנות של המוצר או השירות, בין היתר, במשרד הממשלתי או בגוף נותן השירות – פרויקטים מסוג זה יכולים לזכות במענק של עד 4 מיליון שקלים, המהווים לכל היותר 50% מהוצאות המחקר ופיתוח, לתקופה של שנתיים.
  • פרויקט קדם-מחקר ופיתוח, אשר כתוצאה ממנו תוכח היתכנות טכנולוגית ו/או ישימות עסקית של רעיון. פעילויות בפרויקט קדם מחקר ופיתוח יכולות לכלול תכנון, הרכבה וניסוי של דגם/אב טיפוס של רעיון במטרה להוכיח את היתכנותו הטכנולוגית ו/או להציגו בצורה מוחשית. פרויקטים מסוג זה יכולים לזכות במענק של עד 300 אלף ש"ח, המהווים לכל היותר 90% מהוצאות המחקר ופיתוח, לתקופה של שנה וחצי.

עדיפות תינתן לתחומים הבאים:

  • בריאות דיגיטלית – כגון: רפואה מרחוק, הנגשת מידע רפואי, ניהול וייעול מערכות רפואיות.
  • רווחה דיגיטלית – כגון: כלים טכנולוגיים לעובדים סוציאליים, הנגשת שירותים לבעלי מוגבלויות, חיבור וניתוח מאגרי מידע טקסטואליים מבוזרים בתחום הרווחה.
  • חינוך דיגיטלי – כגון: טכנולוגיות לפיתוח קורסים מקוונים, מערכות לניהול למידה (קורס, כיתה, בית ספר , רשת וכדומה), שיפור אוריינות דיגיטלית.

 

 

 

 

  • רגולציה פיננסית דיגיטלית – כגון: שימוש במידע קיים בקרב הגופים הפיננסיים ו/או בקרב הגורמים הרגולטוריים על מנת להגביר את התחרות במגזר הפיננסי ולשפר את השירות לאזרח.
  • אתגרים בין ארגוניים רוחביים במגזר הציבורי – כלים לייעול תהליכי רכש ממשלתי, שיפור ושיתוף העברת נתונים בין גופים ציבוריים (משרדי ממשלה, שלטון מקומי, יחידות סמך), כלי מיצוי זכויות, ביג דאטה והתממת מידע.
  • שיפור השירות לאזרח\עסק – כגון: טכנולוגיות להנגשת שירותים מקוונים לציבור, כלים וטכנולוגיות למתן שירותים בערוצים שונים, כלים להרכשת זהויות וזיהוי במכשירי קצה, ניטור והגנה על פרטיות, הנגשת שירותים מקוונים לבעלי מוגבלויות.

 

כאמור, המועד האחרון להגשת בקשות למענקים הינו ה- 22 במאי 2016.

 

לפרטים נוספים ולמידע נוסף ניתן לפנות ל:

רו"ח (משפטן) אייל לבנת, בטלפון: 052-3632125,        eyal@mbtcpa.co.il

ד"ר עמי נאוה, בטלפון 050-7731956,                  amin@mbtcpa.co.il

דילוג לתוכן