PDF להורדה

דיווח על קבלת חוות דעת לדוח השנתי למס הכנסה

שנה: 2016

מספר החוזר: 36.2016


ברצוננו לעדכנכם, כי רשות המסים פרסמה את טופס 1345 "דיווח בגין חוות דעת" – במסגרתו מגיש דוח שנתי למס הכנסה, שקיבל חוות דעת בכתב (החתומה על ידי נותן חוות הדעת), שהעניקה לו יתרון מס בשנת המס שלגביה הוגש הדוח[1] – ידווח עליה.

נזכיר, כי במסגרת "הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית לשנים 2015-2016 – פרק המסים", תוקנה פקודת מס הכנסה, כאשר במסגרת התיקון נקבעה חובת דיווח על קבלת חוות דעת ונקיטת עמדה הסותרת עמדה של רשות המסים. התיקון חל על קבלת חוות דעת החל מיום ה-1 בינואר 2016, ועל עמדה חייבת בדיווח שתובא בדוח לשנת 2016 ואילך.

במסגרת הטופס החדש, יש לפרט את הפעולה או הנכס הנידונים בחוות הדעת וסוגיית המס המושפעים מחוות הדעת (ניכויים, פחת, סיווג הכנסה, סיווג הוצאה או סוגיה אחרת שקבע מנהל רשות המסים) וכן, על הנישום לדווח האם פעל על פי חוות דעת שניתנה לו ובהתאם לה הוגש הדוח השנתי.

כמו כן, יש לדווח באם נתקבלה חוות דעת לאחר הגשת הדוח השנתי לשנת המס.

 

 

בדבר שאלות נוספות ניתן לפנות לרו"ח יוסי שלם, בטלפון: 03-6382845

yosys@mbtcpa.co.il

 

[1]  בהתאם לתנאים שפורטו בחוזרנו 101/15.

דילוג לתוכן