PDF להורדה

חובת דיווח מפורט למע"מ בשנת 2016

שנה: 2016

מספר החוזר: 35.2016


ברצוננו לעדכנכם, כי חובת הדיווח המפורט בשנת 2016 חלה על עוסקים, מלכ"רים ומוסדות כספיים, כמפורט להלן:

  1. עוסקים החייבים לנהל פנקסי חשבונות לפי שיטת החשבונאות הכפולה מכוח הוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות), תשל"ג-1973.
  2. עוסקים בעלי מחזור עסקאות מעל 1.5 מיליון ש"ח, אם הם חייבים לפי כל דין בהכנת דוחות כספיים וכן במינוי רואה חשבון מבקר.

יוער, כי חובת דיווח מפורט חלה גם אם האמור לעיל נכון לגבי אחד השותפים בשותפות או חבר באיחוד עוסקים.

  1. עוסקים בעלי מחזור עסקאות מעל 2.5 מיליון ש"ח.
  2. מלכ"רים אשר מחזורם לשנת 2014 עלה על 20 מיליון ש"ח.
  3. מוסדות כספיים אשר מחזורם לשנת 2014 עלה על 4 מיליון ש"ח.

 

נזכיר, כי החל משנת 2016 עוסקים החייבים בדיווח מפורט למע"מ – ידווחו באופן מקוון בלבד[1].

 

 

בדבר שאלות נוספות ניתן לפנות לרו"ח יוסי שלם, בטלפון: 03-6382845

yosys@mbtcpa.co.il

 

[1] ראו חוזרנו 1/16.

דילוג לתוכן