PDF להורדה

עדכונים בתחום המים – מרץ 2016 (תקציר)

שנה: 2016

מספר החוזר: 34.2016


  1. תיקון 27 לחוק המים

נזכיר, שעיקרה של החקיקה (שעברה כבר בכנסת בקריאה ראשונה) עוסקת מעשית במה שנקרא יצירת "אמבטיה" ארצית של מים, על מנת להביא את כל אזורי הארץ ליצירת תעריף מים אחיד לחקלאות. על פי הצעת החוק, מדובר על מהלך בו תרכוש מקורות את המים מכל המפיקים בארץ ותמכור אותם בחזרה למי שמכרו לה אותם.

בשל הסערה הגדולה שקמה, סוכם השבוע בוועדת הכנסת, שהדיונים בקריאה השנייה והשלישית בהצעת החוק, ידונו בוועדה משותפת לוועדות כלכלה ופנים, כאשר ליושב ראש הוועדה נקבע ח"כ דוד אמסלם, יושב ראש ועדת הפנים.

  1. דוח על פי כללי המים לשנת 2015

כידוע, על פי תקנה שפורסמה בראשית שנת 2014, נקבע ב"כללי המים" שעל כל ישוב כפרי חלה חובת דיווח על פעילות משק המים שלו בכל שנה קלנדרית, שמסתיימת. בדרך כלל אמור הדוח להגיע לרשות המים עד ה-15 באפריל של כל שנה – בהתייחסות לשנה קודמת. השנה ניתנה ארכה להגשת החומר עד ה-30 באפריל 2016. יוזכר, שבסוף אפריל "נופל" חג הפסח, וככל הידוע לנו, הגישו עד עתה את הדוח רק כמה עשרות ישובים (מתוך כ-700 הכלולים ברשימות הנמצאות ברשות המים). מכאן, שמומלץ לטפל בעניין בדחיפות בשל העובדה שאי הגשת הדוח כמוה כעבירה פלילית.

אנו מציעים את עזרתנו בקידום העברת הדוח – ניתן לפנות לרו"ח אלון ראובני 052-4771747.

  1. הקצאות קולחין על פי אזורים

בקובץ התקנות 2625, מיום 3 במרץ 2016, פורסמו הקצאות הקולחין לחקלאות לשנת 2016. ההקצאות אינן שונות בהרבה מההקצאות בשנתיים האחרונות, והן כוללות את אספקת הקולחין ממפעלים פרטיים ומקורות.

  1. שאיבה שנייה

אנו חוזרים לעניין "היסטורי" זה, שכבר כמעט נשכח, שעניינו תמיכה בצרכני מים לחקלאות המקבלים את הקצאתם ממקורות – שאיננה מצליחה להביא את המים בלחצים ראויים לשטח החקלאי, והצרכן נדרש להוסיף את הלחצים הדרושים בעזרת בוסטרים, הצורכים כידוע אנרגיה.

העניין נידון באחרונה בבג"ץ, שנתן לרשות המים ארכה עד סוף אפריל השנה, על מנת שתסדיר את ההעברות הכספיות:

א.  משנת 2009 ואילך.

ב.  הסדרת העניין הטכני, כך שכל שנה יועברו הכספים לנפגעים ללא דיונים וויכוחים מיותרים.

  1. סיוע ליישובי עוטף עזה בשימוש במים שפירים

על פי החלטת ממשלה מיום 21 בספטמבר 2014, יינתן סיוע ליישובי עוטף עזה בשימוש במים שפירים. המבקש לקבל תמיכה לפי נוהל זה, יגיש בקשה בכתב על גבי טופס הבקשה המצורף לנוהל – נספח מספר 1 – עד ליום 1 באפריל 2016, לידי מר אלכס פראידזיצ'יק, מחוז נגב, נייד            050-6241229.

בדבר שאלות נוספות כולל ביקור בישוב בתיאום מראש – ניתן לפנות ליורם תמרי,

בטלפון: 052-2565305 או בדוא"ל yoram@mbtcpa.co.il

דילוג לתוכן