PDF להורדה

רישום התחייבויות פנסיוניות בדוחות הכספיים של קיבוץ מתחדש – היבטי ביטוח לאומי

שנה: 2016

מספר החוזר: 30.2016


ברצוננו לעדכנכם, כי בהתאם לעמדת המוסד לביטוח לאומי, כפי שהיא באה לידי ביטוי במכתבם מיום 28 בפברואר 2016 – קיבוץ חייב להמשיך ולדווח על כלל התשלומים הניתנים לחבריו הפנסיונרים מכל מקור (לרבות קרנות מילואים, קרנות פנסיה חיצוניות, עמותות, נאמנויות ואחרים), זאת גם לאחר יישום הוראה חשבונאית מספר 4 של רשם האגודות השיתופיות[1].

להלן נוסח המכתב מהמוסד לביטוח לאומי, אגף גבייה ממעסיקים, שנשלח ב-28/2/16 לתנועה הקיבוצית ולמייצגי הקיבוצים:

"לאחרונה פרסם רשם האגודות השיתופיות את הוראה חשבונאית מספר 4 "דיווח כספי בדבר התחייבות לתשלום קצבה לעוזב ופנסיה לחבר בקיבוץ מתחדש".

בהתאם להוראות תקנה 5ב לתקנות הביטוח הלאומי (גביית דמי ביטוח), התשי"ד-1954, הכנסתו של חבר קיבוץ תהיה בין היתר אספקת מחיה ושווי שאר הנאות שנותן הקיבוץ מכח החברות לחבריו.

משכך, מכלול התקבולים המתקבלים אצל מי שהם חברי הקיבוץ במועד הדיווח, מכוח זכותם הקבועה בתקנות האגודות השיתופיות (ערבות הדדית בקיבוץ מתחדש), התשס"ו-2005, הם חלק מהכנסתו של חבר בקיבוץ לעניין תקנה האמורה במועד תשלומם, גם אם הגורם המשלם את התשלומים לחבר אינו הקיבוץ.

ככול שיישום ההוראה החשבונאית מס' 4 של רשם האגודות השיתופיות דורש התאמות בדוחות הכספיים של הקיבוצים לסכום לפי תקנה 5ב – יש להציג את הסכום בדוחות, את סכום ההתאמה ואת סכום ההכנסה לפי תקנה 5ב (כך שכל הסכומים שהתקבלו בידי חבר ירשמו כאספקת המחיה)."

 

 

בדבר שאלות נוספות ניתן לפנות ל-:

עוזי שטנגר, בטלפון: 03-6382861           uzi@britcpa.co.il

אבי סויסה, בטלפון:  03-6382818      avi_s@britcpa.co.il

[1] ראו חוזרנו 16/16 – רישום התחייבויות פנסיוניות בדוחות הכספיים של קיבוץ מתחדש.

דילוג לתוכן