PDF להורדה

כללי המים (קביעת תנאים ברישיון) – עדכונים

שנה: 2016

מספר החוזר: 3.2016


ברצוננו לעדכנם, כי לאחרונה פורסמו עדכונים לכללי המים[1], המתייחסים לשני נושאים עיקריים: חובת דיווח כספי לשנת 2015 וקבלת הקצאה למים מוזלים לצרכי גינון ציבורי.

להלן עיקרי התיקונים לכללי המים:

דיווח כספי לשנת 2015

 • חובת הדיווח על פי הכללים, חלה על כל בעלי הרישיון כהגדרתם בכללים (מרבית הקיבוצים והמושבים) – כיוון שעדין לא התפרסמה רשימת חייבי דיווח, יש להתייחס לרשימה שפורסמה שנה קודמת.
 • ניתנה ארכה להגשת הדיווח הכספי (סקור על ידי רואה חשבון), עד ליום 30 באפריל (הארכה של חצי חודש ביחס לכללים המקוריים).
 • ניתנה הסמכות לרשות המים לתת ארכה למועד הדיווח, בהתאם לבקשה פרטנית של הספקים.
 • בוטלה האפשרות, שניתנה לאגודות מים שמעל 90% מהכנסותיהן הינה מפעילות מים וביוב, להגיש דוח כספי מבוקר במקום דיווח על פי הכללים. המשמעות, אגודות מים נדרשות לדווח על פי הכללים בדומה לכלל ספקי המים.
 • עודכנו סעיפים שונים בפורמט הדיווח הכספי.
 • נוספה האפשרות לדווח על עלות הנכסים הקבועים והפחת בהתאם לסקר נכסים.

מים מוזלים לגינון ציבורי

 • לכללי המים התווסף פרק נוסף שנקרא: "שימוש במים בגינון ציבורי ותנאים ברישיון לעניין תעריף מופחת".
 • בכללים החדשים דרישה להתקנת מוני מים נפרדים לכל הגנים הציבוריים, ששטחם עולה על 50 מ"ר, לרבות אפשרות להשקיה נפרדת של קבוצות צמחייה, בהתאם למנות המים הנדרשות לכל סוג צמחיה, ולפי אזורים בארץ.
 • דרישות נוספות:
 • הצהרה חתומה של מורשה חתימה, מטעם צרכן המים, על העמידה בתנאי של מדידה נפרדת, כאמור.
 • אישור חתום של ספק המים, על גבי טופס שהוכן לצורך כך, על כך שישנה מדידת מים כנדרש בכל הגנים הציבוריים, וכן שהתעריפים, שחויבו על ידו בגין מים, הינם בהתאם לכללי התעריפים ואינם פחותים מהתעריף המרבי שהוגדר בכללים.

 

 • בסעיף 10(ב)(2) לכללים הוגדר כי: "ספק המים אינו הרשות המקומית ובישוב מתוכנן – ספק המים מחייב את צרכניו בחיוב המרבי לצרכן"

במסמך שפרסמה רשות המים לצורך התארגנות להגשת בקשה להקצאה למי גינון ציבורי הוגדר כי: "אין זהות בין ספק המים בישוב לגורם האחראי על הגינון הציבורי בישוב".

יודגש, כי ההגדרות שפורסמו בכללים, עלולות להערים קשיים על המגזר הקיבוצי לקבלת ההקצאה למי גינון בתעריף מוזל ויש לבחון את אופן התייחסותה של רשות המים לבקשות שיוגשו על ידי הקיבוצים.

המלצות להתארגנות לדיווח 2015

השנה צפוי, כי רשות המים תקפיד יותר על לוחות הזמנים. על כן, מומלץ להקדים ולהתארגן לדיווחי 2015, זאת בכדי לעמוד בלוחות הזמנים.

על כל ישוב לבדוק האם הוא מוצג ברשימת חייבי הדיווח לשנת 2015  – ההנחה, כל מי שדיווח שנה קודמת נדרש לעשות כן גם השנה.

כאמור, פורמט הדיווח בהתאם לכללים העדכניים שונה (במעט) ביחס לשנה קודמת – ולכן, יש להתארגן לדיווח בפורמט העדכני.

המלצות להתארגנות להגשת בקשה להקצאת מים מוזלים לגינון ציבורי

 • יש לרכז בטבלה את כל שטחי הגנים הציבוריים ששטחם עולה על 50 מ"ר ולציין את סוג הצמחייה בכל גן לפי החלוקה שהוגדרה בכללים.
 • יש לוודא כי בכל גן מותקן מונה מים נפרד, וכן, במידה ויש מספר סוגי צמחיה, ניתן לקצוב מים בצורה נפרדת לכל סוג.
 • יש להכין מפה שתציג את היקף השטחים לגינון ציבורי בהתאם לקבוצות הצמחייה שהוגדרו.
 • יש לבחון האם צרכני המים מחויבים בתעריף המרבי הקבוע בכללים.
 • יש לבחון את הדרישה להפרדת זהויות בין ספק המים לצרכן.
 • מומלץ לערוך תחשיב לגבי פוטנציאל החיסכון הכספי במידה ותהיה עמידה בכל הדרישות, בכדי להחליט האם ישנה כדאיות לבקשת הקצאה לגינון.

אנו מתארגנים לסייע ללקוחותינו בדיווחים הכספיים בהתאם לדרישות המעודכנות וכן בהגשת בקשות להקצאת מים מוזלים לגינון ציבורי.

לצורך קבלת הצעת התקשרות לביצוע עריכה  וסקירה של הדיווחים הכספיים  ו/או לצורך ניתוח המשמעויות של הגשת בקשה להקצאת מים  מוזלים לגינון וסיוע בהגשת הבקשה לרשות המים ניתן לפנות לצוות מחלקת אנרגיה, מים ותשתיות לפי הפרטים שלהלן:

רו"ח אלון ראובני,  בטלפון: 052-4771747   או בדוא"ל      alonr@mbtcpa.co.il

רו"ח בועז ספיר,    בטלפון:   03-6382810   או בדוא"ל    boazs@mbtcpa.co.il

אייל נאדל,            בטלפון:   03-6382847   או בדוא"ל     eyaln@mbtcpa.co.il

נרי אולמן,            בטלפון:   03-6382808   או בדוא"ל       nery@mbtcpa.co.il

[1] כללי המים (קביעת תנאים ברישיון), תשע"ד-2014.

דילוג לתוכן