PDF להורדה

אגודות שיתופיות – הודעה לפני הטלת קנסות בגין אי הגשת דיווח במועד

שנה: 2016

מספר החוזר: 29.2016


ברצוננו לעדכנכם, כי רשם האגודות השיתופיות הודיע, שמשרדו נערך לקראת הטלת קנסות בגין אי הגשת דיווח לפי סעיף 57 לפקודת האגודות השיתופיות וסעיפים 27 ו-28 לתקנות האגודות השיתופיות (רשויות האגודה)[1], במהלך התקופה הקרובה.

נזכיר, כי תקנות אלו עוסקות, בין היתר, בהודעה לרשם על בחירת ועד או הפסקת תקופת כהונתו[2].

יובהר, כי תקופת כהונת הוועד נקבעת בתקנון האגודה. לקראת סיום תקופת הכהונה על האגודה לבחור ועד חדש ולהעביר את הפרוטוקולים הרלבנטיים למשרדי רשם האגודות השיתופיות[3].

יודגש, כי הימנעות מהעברת פרוטוקול על בחירת הוועד או שינוי בהרכבו – מהווה עבירה מנהלית, בגינה מוסמך הרשם להטיל קנס הן על האגודה והן על חברי הוועד.

 

 

 

 

 

בדבר שאלות נוספות ניתן לפנות לרו"ח אסנת כהן, בטלפון: 03-6382800

osnat@britcpa.co.il

[1]  תקנות האגודות השיתופיות (רשויות האגודה), תשל"ה-1975.

[2]  ראו חוזרנו 31/15.

[3]  אגודות המבוקרות בברית פיקוח – הפרוטוקולים מועברים לרשם באמצעות ברית פיקוח.

דילוג לתוכן