PDF להורדה

עדכונים בתחום המים – פברואר 2016 (תקציר)

שנה: 2016

מספר החוזר: 27.2016


תיקון 27 לחוק המים

תיקון 27 לחוק המים בא להחליף את תיקון 25 לחוק, עליו הרחבנו בחוזרנו 10/16 מינואר השנה.

בגרסתו החדשה – ולאחר שעבר כבר בקריאה ראשונה בכנסת, מבטל התיקון החדש (תיקון 27) את כל הפרק הרביעי בחוק המים, הפרק העוסק בסוגיית היטלי ההפקה – היטל שנכנס לחוק בשנת 1999 והחליף אז את "קרן האיזון" שעיקרה היה איזון כספי בין מפיקי מים פרטיים יקרים למים זולים יותר. הקרן הייתה בניהול נציבות המים, שכידוע חדלה להתקיים בשנת 2007.

על פי הצעת החוק יבוטלו היטלי ההפקה הנוכחיים – היטלים המשולמים לקופת האוצר – והמפיקים השונים ישלמו את עלות המים, אותם הם מפיקים ומספקים, ישירות לרשות המים, האמורה לקבוע את מחירם. אלא שממועד כניסת החוק לתוקפו, בכוונת המחוקקים לגבות כספים מהמפיקים – לא רק עבור מים שפירים בלבד – אלא עבור כל סוגי המים – כולל הנחותים ביותר – מליחים ומושבים.

בהצעת החוק לא מפורטים אותם תעריפים ועל פי איזה קריטריונים ייגבו הכספים עבורם. כאשר עניין זה נשאר פתוח, רואים הנפגעים הפוטנציאלים – בעיקרם מהמגזר החקלאי – את הסכנה הרובצת לפתחם.

 

בחוזר למנויים – דעתו ופרשנותו המפורטות של מר יורם תמרי להצעת החוק.

בדבר שאלות נוספות כולל ביקור בישוב בתיאום מראש – ניתן לפנות ליורם תמרי,

בטלפון: 052-2565305 או בדוא"ל yoram@mbtcpa.co.il

 

 

 

דילוג לתוכן