PDF להורדה

שיעור הריבית הרעיונית לעניין סעיף 3(ט) לשנת 2016

שנה: 2016

מספר החוזר: 26.2016


ברצוננו לעדכנכם, כי שיעור הריבית הרעיונית לעניין סעיף 3(ט) לפקודת מס הכנסה לשנת 2016 הינו 3.41% לשנה.

נזכיר, כי סעיף 3(ט) קובע שאם אדם מימש זכות שקיבל בעבר לרכישת נכס או שירות, במחיר הנמוך ממחיר השוק או קיבל הלוואה, ללא ריבית או בריבית נמוכה משיעור שקבע לעניין זה שר האוצר – יראו את ההפרש:

(א)   בזכות או בהלוואה שניתנו בקשר ליחסי עובד ומעביד – כהכנסת עבודה;

(ב)    בזכות או בהלוואה שקיבל אדם ממי שהוא מספק לו שירותים – כהכנסה לפי סעיף 2(1) לפקודה (הכנסה מעסק), זולת אם הוכיח, שניתנו ללא קשר עם השירותים שסיפק;

(ג)   בזכות או בהלוואה, שפסקאות (א) או (ב) לעיל אינן חלות עליה, שקיבל בעל שליטה, או קרובו, מחברה שבשליטתו – כהכנסה לפי סעיף 2(4) (הכנסות מימון).

שיעור הריבית יתעדכן בכל שנה מראש.

כאמור, שיעור הריבית לשנת 2016 – 3.41% לשנה (בשנת 2015 – 4.07%).

סכום הלוואה מינימאלי לעובד – המתחייב בריבית רעיונית בשנת 2016 – הלוואה מעל סך 7,680  ש"ח (בשנת 2015 – 7,800 ש"ח).

נציין, כי רשות המסים טרם פרסמה את שיעור הריבית הרעיונית לעניין סעיף 3(י) לשנת 2016 (בשנת 2015 – 3.05%). נעדכנכם עם פרסומו.

 

 

בדבר שאלות נוספות ניתן לפנות לרו"ח יוסי שלם, בטלפון: 03-6382845

yosys@mbtcpa.co.il

דילוג לתוכן