PDF להורדה

היטל על העסקת עובדים זרים בענף החקלאות – בוטל

שנה: 2016

מספר החוזר: 22.2016


ברצוננו לעדכנכם, בהמשך לחוזרנו 17/16, כי פורסמה ברשומות הוראת השעה[1] הקובעת, כי החל מיום 1 בינואר 2016 ועד ליום 31 בדצמבר 2020, יהיה היטל עובדים זרים – בענף החקלאות בלבד – 0% (במקום 10% היטל עד 31 בדצמבר 2015).

נזכיר, כי משרד האוצר הגיש לקראת סוף חודש ינואר 2016, תזכיר חוק לביטול ההיטל על העסקת עובדים זרים בחקלאות למשך 3 שנים (בלבד). דהיינו, לשנים 2016 – 2018.

לאחר מכן, בתחילת פברואר, החליטה ועדת הכספים על ביטול ההיטל למשך 5 שנים ובכך גם חסכה לחקלאים המתנה של  מספר חודשים עד להשלמת הליך החקיקה של תזכיר חוק לביטול ההיטל.

כעת, כאמור לעיל, פורסמה החקיקה ברשומות.

 

 

 

 

בדבר שאלות נוספות ניתן לפנות לרו"ח יוסי שלם, בטלפון: 03-6382845

yosys@mbtcpa.co.il

 

[1] תיקון והוראת שעה לחוק התכנית להבראת כלכלת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 2003 ו-2004) (תיקון מס' 18 והוראת שעה), תשע"ו-2016.

דילוג לתוכן