PDF להורדה

מענקים לתכנית קדם מחקר ופיתוח – מיועד לכל התעשייה המסורתית ולתעשייה העילית במגזרי האוכלוסייה החרדית ובני המיעוטים

שנה: 2016

מספר החוזר: 20.2016


ברצוננו לעדכנם, בדבר המשך קבלת מענקים בתכנית קדם מחקר ופיתוח.

מפעלים או מיזמים טכנולוגיים המעוניינים להצטרף לתכנית מוזמנים לפנות למשרדינו, המתמחה בליווי ובהכנת תכניות עבודה לצורך מחקר ופיתוח.

מטרת התכנית

מטרת התכנית הינה לשדרג את כושר התחרות של פעילויות, באמצעות הטמעת תהליכי מחקר ופיתוח ואימוץ טכנולוגיות חדשות.

התהליך כולל מיפוי ובחינת יכולות טכנולוגיות קיימות, על ידי ייעוץ מקצועי של מומחים בתחומם. בתהליך הייעוץ יינתן סיוע לגיבוש מטרות עתידיות, ולבחינת וזיהוי הפערים הטכנולוגיים ביכולותיה הנוכחיות של הפעילות המבוקשת. בעבודה נבנית תכנית, שמטרתה שיפור יכולות המפעל או המיזם להגיע לפתרונות טכנולוגיים ומוצרים מתקדמים יותר.

בסוף התכנית התאגידים המשתתפים בה יגיעו ליכולת, אשר תאפשר להם השתלבות באחת או יותר מתכניות המדען הראשי המתאימות לפעילותם.

למי מיועדת התכנית

התכנית מיועדת לכל המפעלים, אשר מסווגים בענפי התעשייה המסורתית, וכן לתאגידים הפועלים במגזר בני המיעוטים או לתאגידים הפועלים במגזר החרדי ובלבד שיסווגו כתעשייתיים מענפי התעשייה העילית, או המעורבת עילית, לרבות פעילויות מענפי שירותי המחשוב ושירותי המחקר והפיתוח.

שלבי העבודה

שלב א' – בשלב זה יבחנו הנושאים הבאים:

 • בחינת המוצרים הקיימים – יתרונות וחסרונות מול אלטרנטיבות בשוק, שווקי היעד למוצרים הקיימים, מיצוב המוצרים בשוק, תחזיות לעתיד הקרוב של מכירת המוצרים הקיימים.
 • בחינת היכולות הקיימות במפעל או במיזם – יכולות טכנולוגיות ויכולות של מחקר ופיתוח, קניין רוחני, הון אנושי, מוניטין, ותשתית מבנים וציוד.
 • עיבוד המידע.
 • סיעור מוחות עם צוות במפעל או במיזם – תהליך ניתוח נקודות חוזק, חולשות, הזדמנויות ואיומים, כיווני פיתוח אפשריים ודרכי התמודדות עם החולשות האיומים וההזדמנויות שזוהו.
 • איסוף מידע טכנולוגי ושיווקי – בערוצים פתוחים, התייעצות עם מומחים בתחום וממתחרים בתחום.
 • התמקדות במוצרים רלבנטיים לאור המידע שנאסף.

 

 • הגדרת הפערים הטכנולוגיים לפיתוח המוצרים הרלבנטיים.
 • הכנת דוח ביניים כמפת דרכים טכנולוגית והצגתו בפני הנהלת התאגיד.

שלב ב' – בשלב זה יבחנו הנושאים הבאים:

 • בחינת האפשרות לרכישת הטכנולוגיה הנחוצה, דרך רשת העברת מידע טכנולוגית אירופאית (EEN).
 • בדיקת התכנות עסקית של הכיוונים המומלצים, תוך בחינת המשאבים הנחוצים למחקר ופיתוח לסגירת הפערים הטכנולוגיים מול התועלת העסקית הצפויה.
 • הכנת דוח מסכם והצגתו בפני הנהלת החברה כולל המלצה על תכניות מדען מתאימות.

עלות התכנית

 • הייעוץ מסובסד על ידי משרד הכלכלה ויתבצע במסגרת של עד  200  שעות. משרד הכלכלה מממן 75% מעלות הייעוץ, והמפעל יממן את יתרת ה-25%. התעריף לשעת ייעוץ הינו  200 ש"ח לשעה בתוספת מע"מ.
 • למימון סקר שוק או סקר פטנטים – משרד הכלכלה מממן 75% מעלות של עד 12,000 ש"ח, בתוספת מע"מ.

 

 

 

לפרטים נוספים ולמידע נוסף ניתן לפנות ל:

רו"ח (משפטן) אייל לבנת, בטלפון: 052-3632125,        eyal@mbtcpa.co.il

ד"ר עמי נאוה, בטלפון 050-7731956,                  amin@mbtcpa.co.il

דילוג לתוכן