PDF להורדה

הקטנת שיעור מס החברות

שנה: 2016

מספר החוזר: 2.2016


ברצוננו לעדכנכם, כי פורסם חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 216), תשע"ו-2016, במסגרתו הורד שיעור מס החברות מ-26.5% ל-25%, החל מיום ה-1 בינואר 2016.

 

מטרת הפחתת המס, כנאמר בדברי ההסבר לחוק, הינה לפעול לחיזוק ועידוד צמיחת התעשייה הישראלית, הגברת התחרותיות של המשק הישראלי מול הכלכלה העולמית ומתן תמריצים להשקעה בייצור המקומי.

 

 

 

 

בדבר שאלות נוספות ניתן לפנות לרו"ח יוסי שלם, בטלפון: 03-6382845

yosys@mbtcpa.co.il

דילוג לתוכן