PDF להורדה

דיווחים כספיים בגין פעילותם של ספקי מים – פטור מדיווח

שנה: 2016

מספר החוזר: 19.2016


ברצוננו לעדכנם, כי רשימת חייבי הדיווח לשנת 2015 פורסמה לאחרונה באתר האינטרנט של רשות המים. בהתאם לסעיף 33 לכללי המים[1], בעל רישיון קטן יהיה פטור מדיווח כספי.

נזכיר, כי חובת הדיווח על פי כללי המים עבור שנת 2015, חלה על כל בעלי הרישיון (כהגדרתם בכללים) וכוללת רשימה ארוכה של ישובים (קיבוצים ומושבים).

פטור מדיווח לבעל רישיון קטן

בעל רישיון קטן – על פי הגדרות בכללי המים הינו אחד מהבאים:

  • מי שקיבל רישיון לאספקת מים למטרת צרכי בית בלבד ושסך כל כמות המים, שסיפק למטרה זו בשנה שקדמה לשנת הרישוי, אינו עולה על 200,000 מטרים מעוקבים בשנה;
  • בעל רישיון שמעל 80% מהמים שהוא מספק הינם למטרת חקלאות ושסך כל כמות המים, שהוקצתה לו ולצרכניו ברישיון, אינו עולה על 300,000 מטרים מעוקבים בשנה;

כאמור לעיל, בעל רישיון קטן יהיה פטור מדיווח כספי לפי סעיף 26 לכללי המים.

אנו ממליצים לכל הישובים לבדוק האם הם נכללים ברשימת חייבי הדיווח לשנת 2015. במידה ובעל הרישיון עונה להגדרת "בעל רישיון קטן", ובכל זאת הוא נכלל ברשימת חייבי הדיווח – מומלץ לפנות אלינו או ישירות לרשות המים – לבירור הנושא.

נזכיר, כי את הדיווחים הכספיים בגין שנת 2015, סקורים על ידי רואה חשבון, יש להגיש עד ליום 30 באפריל 2016.

 

לצורך קבלת הצעת התקשרות לביצוע עריכה וסקירה של הדיווחים הכספיים ו/או לצורך ניתוח המשמעויות של הגשת בקשה להקצאת מים מוזלים לגינון וסיוע בהגשת הבקשה לרשות המים ניתן לפנות לצוות מחלקת אנרגיה, מים ותשתיות לפי הפרטים שלהלן:

רו"ח אלון ראובני,  בטלפון: 052-4771747   או בדוא"ל      alonr@mbtcpa.co.il

רו"ח בועז ספיר,    בטלפון:   03-6382810   או בדוא"ל    boazs@mbtcpa.co.il

אייל נאדל,            בטלפון:   03-6382847   או בדוא"ל     eyaln@mbtcpa.co.il

[1]  כללי המים (קביעת תנאים ברישיון), תשע"ד 2014.

דילוג לתוכן