PDF להורדה

ועדים מקומיים – עדכון לדוח הכספי האחיד

שנה: 2016

מספר החוזר: 18.2016


ברצוננו לעדכנם, כי משרד הפנים (האגף לביקורת ברשויות המקומיות, ברשות הגב' עפרה ברכה), הוציא עדכון לנוסח האחיד של הדוח הכספי לוועדים מקומיים. השינוי העיקרי הינו בנוסח דוח רואה החשבון המבקר.

נזכיר, כי החל משנת הדיווח 2011, משרד הפנים פרסם מתכונת אחידה לדוחות הכספיים של הוועדים המקומיים. מתכונת זו תואמת את שיטת הדיווח המקובלת בשלטון המקומי, והינה זהה למתכונת הדיווח הנהוגה ברשויות המקומיות. בהתאם להודעת משרד הפנים, על הוועדים המקומיים לערוך את הדוחות הכספיים, באופן ובפירוט הנדרש על פי דוגמת הדוח.

את קובץ האקסל של הדוח הכספי האחיד לוועד מקומי (מעודכן ליום 3 בפברואר 2016) ניתן למצוא באתר משרד הפנים ובאתרנו.

יודגש, כי הוועד מקומי נדרש להגיש למועצה האזורית, מידי שנה, דוח כספי שנתי מבוקר בידי רואה חשבון, לגבי שנת הכספים שחלפה. הדוח הכספי יוגש לא יאוחר מארבעה חודשים מתום שנת הכספים. דהיינו, את הדוחות הכספים המבוקרים ליום 31 בדצמבר 2015, יש להגיש למועצה האזורית עד ליום ה-30 באפריל 2016.

 

 

בדבר שאלות נוספות ניתן לפנות לרו"ח אסנת כהן, בטלפון: 03-6382800

osnat@britcpa.co.il

דילוג לתוכן