PDF להורדה

היטל על העסקת עובדים זרים בענף החקלאות – יבוטל

שנה: 2016

מספר החוזר: 17.2016


 

ברצוננו לעדכנכם, כי אחרי למעלה מעשור בו היה קיים ההיטל על העסקת עובדים זרים בענף החקלאות (בשיעור של 10% משכר העובד הזר) – החליטה ועדת הכספים של הכנסת, לפני מספר ימים, על ביטולו למשך 5 שנים.

תוקף הביטול מיידי. דהיינו, מיום ה-1 בינואר 2016 ועד ליום 31 בדצמבר 2020.

 

משרד האוצר הגיש לקראת סוף חודש ינואר 2016, תזכיר חוק לביטול ההיטל על העסקת עובדים זרים בחקלאות למשך 3 שנים (בלבד). דהיינו, לשנים 2016 – 2018.

לאחר מכן, בתחילת פברואר, החליטה ועדת הכספים על ביטול ההיטל למשך 5 שנים ובכך גם חסכה לחקלאים המתנה של  מספר חודשים עד להשלמת הליך החקיקה של תזכיר חוק לביטול ההיטל.

 

 

בדבר שאלות נוספות ניתן לפנות לרו"ח יוסי שלם, בטלפון: 03-6382845

yosys@mbtcpa.co.il

דילוג לתוכן