PDF להורדה

רישום התחייבויות פנסיוניות בדוחות הכספיים של קיבוץ מתחדש

שנה: 2016

מספר החוזר: 16.2016


בהתאם להוראה חשבונאית מספר 4 של רשם האגודות השיתופיות, קיבוץ מתחדש יכלול התחייבות אקטוארית בגין פנסיה לחברים והתחייבויות לעוזבים החל מהדוחות הכספיים לשנת 2015[1].

ההוראה לא כללה הסברים והנחיות לגבי אופן החישוב והמרכיבים שיכללו בו. כתוצאה מדיונים שנערכו במשרדנו, בשיתוף טנא-מבט, גיבשנו מתודולוגיה לגבי האפשרויות לאומדן ההתחייבות הפנסיונית, אשר סוכמה בכתב במסמך מפורט, אשר כולל הצעה לכללי החישוב והגילוי הנדרש.

להלן קווים כלליים של המתודולוגיה לחישוב:

סה"כ ההתחייבויות האקטוארית בגין פנסיה לחברים בדוחות הכספיים תהווה סיכום של שלושת התחשיבים:

א.  התחייבות לחברים בגין התקופה עד למועד השינוי (מעבר לקיבוץ מתחדש),

ב.  התחייבויות לחברים בגיל פרישה,

ג.   התחייבויות לחברים בגיל עבודה.

הדגשים:

  • לטיפול בהתחייבויות בגין חברים בגיל עבודה (כמפורט להלן בסעיף ג') – הוצעה גישה לפיה תיכלל התחייבות רק בגין חברים לגביהם צפוי כי הקיבוץ יידרש להשלים בגינם את סכום הפנסיה (דהיינו, לא יערך חישוב לגבי חברים לגביהם הסיכון האמור נמוך).
  • לגבי חברים שעברו את גיל הפרישה (כמפורט להלן בסעיף ב') – במסגרת ההנחות האקטואריות תובא בחשבון השפעת הצמדת סכום הפנסיה, לו זכאי החבר, למדד השונה מהמדד לו צמוד הנכס הכשיר.

תמצית הגישות המוצעות לטיפול בכל מרכיב:

א.   התחייבות נטו עד למועד השינוי

במסגרת החלטות הקיבוץ "ערב השינוי" (מעבר מקיבוץ מסורתי למתחדש) נקבעו בחלק מהקיבוצים עקרונות לקביעת הזכאות האישית של כל חבר לפנסיה נכון למועד השינוי. בדרך כלל, החלטות אלו עוגנו במסגרת תקנון פנסיה והחלטת אסיפה ולעיתים נקבעו במסגרת חוברת השינוי.

אומדן ההתחייבות נטו – יתרת הזכאות הפנסיונית, כלומר סכום הזכאות בניכוי הצבירה הפנסיונית, תהווה את החוב לחבר במונחי קצבה חודשית.

ערך ההתחייבות האקטוארית, למועד הדוח, יחושב כדלקמן:

  • במידה והקיבוץ מתכוון לרכוש את ההתחייבות בתכנית פנסיה בטווח הנראה לעין – עלות סכום הזכאות נטו תחושב בהתאם לתנאי תכנית הפנסיה בה מתכוון הקיבוץ לרכוש את סכום הזכאות.
  • במידה והקיבוץ מתכוון לכסות את ההתחייבות ממקורותיו השוטפים – ייערך תחשיב אקטוארי של הזכאות לפנסיה נטו של החבר, המבוסס על הנחות אקטואריות.

לגבי קיבוצים, שלא קיבלו החלטה על זכאות לפנסיה למועד השינוי, או קיבוצים בהם קיימת התחייבות למועד השינוי, אולם ללא תכנית לרכישת הפנסיה בקופות – התחשיב יבוסס על עקרונות אחרים כפי שצוינו במסמך המפורט.

ב.   חברים שעברו את גיל הפרישה

לכל חבר תיקבע הזכאות לפנסיה נטו – המשקפת את פנסיית המטרה של הקיבוץ (ובכל מקרה לא תפחת מהסכום שנקבע בתקנות) בניכוי הפנסיות אותן הוא מקבל בפועל (ו/או צבירות לפנסיה במידה וטרם החל למשוך פנסיה).

ייערך תחשיב אקטוארי של הזכאות לפנסיה נטו, של החבר המבוסס על הנחות אקטואריות. יובהר, כי תחשיב שתוצאתו שלילית (עודף כיסוי בקופות) לא יובא בחשבון ולא יקוזז מההתחייבות.

בתקנות רשם האגודות השיתופיות נקבע סכום פנסיה מינימלית צמוד לשכר הממוצע במשק, ולכן קיימת חשיפה, אשר עשויה להגדיל את ההתחייבות. הובאו בחשבון הנחות אקטואריות לגבי מידת ההשתנות והשפעתה על אוכלוסיית הפנסיונרים.

ג.    חברים בגיל עבודה

הקיבוץ יבחן את הצורך בהשלמה לחברים בגיל עבודה, בהתאם להערכת סבירות הגעתו של החבר לסך הפנסיה המינימלית בגיל פרישה, בהתבסס על צבירות של החבר למועד הדוח, הפקדות צפויות של החבר עד גיל פרישה (בהתבסס על כושר השתכרותו או ממקורות אחרים) ובהתאם להתחייבות של הקיבוץ לרכישת פנסיה לחבר כתוצאה מזכאות עד למועד השינוי.

במידה והקיבוץ יעריך, כי קיימת סבירות גבוהה, שהחבר צפוי להגיע לרמת הפנסיה המינימלית – לא תירשם התחייבות בדוחות הכספיים.

במידה והקיבוץ יעריך, כי החבר אינו צפוי להגיע לרמת הפנסיה המינימלית – תירשם התחייבות בגין ההפרש בין הפנסיה המינימלית לבין הפנסיה אותה צפוי החבר לצבור בגיל פרישה.

לקוחות הברית המעוניינים במסמך המפורט של המתודולוגיה לחישוב ההתחייבות –

נא לפנות ל- infocpa@mbtcpa.co.il.

 

לפרטים נוספים ולמידע ניתן לפנות ל:

רו"ח אסנת כהן, בטלפון: 03-6382800,   osnat@britcpa.co.il

רו"ח יוסי ספיר, בטלפון: 03-6382811,   yossi@mbtcpa.co.il

[1] ראו חוזרנו 8/16, 99/15, 78/15.

דילוג לתוכן