PDF להורדה

הטבות לתעשייה המסורתית בשנת 2016

שנה: 2016

מספר החוזר: 15.2016


 

מחקרים בעולם מצביעים באופן ברור, כי חדשנות טכנולוגית מהווה מרכיב חשוב במיצוב התאגיד התעשייתי, בשוק וביצירת יתרונות תחרותיים בשוק הגלובלי. בניית יתרונות תחרותיים לאורך זמן צריכה להיות מונעת מיצירת "יתרונות טכנולוגיים "ולא על בסיס "עלות" נמוכה. מתוקף סמכויות המדען הראשי, ולאור חשיבות הטמעת תהליכי חדשנות בתעשייה מסורתית, החליטה לשכת המדען הראשי לאמץ מדיניות של עידוד המחקר והפיתוח בענפי התעשייה המסורתית.

שיוך תאגיד

תאגיד יוכל ליהנות מהכרה כתאגיד מתחום התעשייה המסורתית אם הוא סווג על ידי ועדת המחקר כתאגיד, שעיקר פעילותו היא בענפי תעשיות הטכנולוגיה המסורתית או בענפי תעשיות הטכנולוגיה המעורבת המסורתית, כהגדרתם על פי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

מסגרת התמיכה

הדיון, וקבלת ההחלטה ביחס לבקשה ומתן התמיכה הינם בהתאם להוראות חוק המו"פ, הכללים, הנהלים וההוראות שהותקנו מכוחו של החוק ובכלל זה תקנות התמלוגים והכללים הכספיים להכרה בהוצאות מחקר ופיתוח.

הוצאות לכלל החברות מתחומי התעשייה המסורתית

תאגיד אשר הוכר כתאגיד מתחום התעשייה המסורתית יוכל לקבל מעבר להוצאות הרגילות בתוכנית המו"פ הכרה גם בהוצאות הבאות:

 • הוצאה לפיתוח תבניות שישולבו בהמשך בקו הייצור של התאגיד, בהיקף תקציבי שאינו עולה על 500,000 ש"ח ויתוקצב בסעיף קבלני משנה. פיתוח תבניות ניסיוניות ניתן יהיה להכרה בהתאם לקריטריונים התקפים לכלל התאגידים. ייצורן בארץ של תבניות אלה יהווה אמת מידה להכרה בהוצאות פיתוח התבניות עבור תבניות הניתנות לייצור בארץ.
 • הוצאה לרכישת ידע ספציפי, המהווה חלק אינטגראלי של תכנית המו"פ (טכנולוגיה ספציפית ו/או קניין רוחני), בהיקף תקציבי שאינו עולה על 250,000 ש"ח ובתנאי שהרכישה נעשתה במהלך תקופת המו"פ המאושרת, ואם אושרה הבקשה והרכישה אינה מבעלי עניין.
 • הוצאות שכר של עד 4 עובדים בשיעור העסקה הקטן מ-10%, למעט אם אושרה מראש העסקת מספר רב יותר של עובדים בשיעור העסקה נמוך.
 • הוצאות לקורסים והשתלמויות מקצועיות לעובדים מקצועיים בתחומי התוכן של התכנית בהיקף תקציבי שאינו עולה על 25,000 ש"ח.
 • הוצאות ישירות לפיתוח מכונות ייצור ייחודיות לא כולל הוצאות הכרוכות בייצור המכונות עצמן.

 

 • הוצאות עבור פעילויות למסחור ושיווק תוצרי התכנית לחו"ל, הכוללות ייעוץ שיווקי, סקרי שוק, הפקת חומר פרסומי והצגה בתערוכות. בהיקף של עד 10% מתקציב התכנית המאושר.
 • הכרה בעלות שעות שימוש במכונה, אשר השימוש בה הכרחי לצורך המחקר, לא כולל עלות כוח אדם ועלות חומרי הגלם שייצרכו, בכפוף לאישור לשכת המדען הראשי. התאגיד יציג את תחשיב העלות והוא ייבדק על ידי רואה חשבון מטעם לשכת המדען הראשי.

הטבות נוספות לתאגידים מתחילים מתחומי התעשייה המסורתית

"תאגיד מתחיל במחקר ופיתוח" הוא תאגיד מתחומי התעשייה המסורתית, שמתקיימים בו כל התנאים הבאים:

 • סווג על ידי ועדת המחקר כתאגיד, שעיקר פעילותו באחד מענפי התעשיות הטכנולוגיה המסורתית או תעשיות הטכנולוגיה המעורבת המסורתית, כהגדרתם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
 • היקף הוצאות המחקר והפיתוח של התאגיד בשנה הקודמת להגשת הבקשה, אינו עולה על 7% ממחזור המכירות של התאגיד, למעט תאגיד שמחזור מכירותיו השנתי בשנה שקדמה להגשת הבקשה נמוך מ-10 מיליון ש"ח.
 • הכנסותיו בשנה שקדמה למועד הגשת הבקשה היו קטנות מ-100 מיליון דולר ארה"ב.
 • תקופת הסיוע המצטברת, שקיבל מקבל האישור לפי חוק המו"פ, בהכללת התקופה המבוקשת בבקשה הנוכחית, אינה עולה על שלוש שנות סיוע מתוך חמש השנים שקדמו למועד סיום התכנית המאושרת האחרונה שאושרה לאותו תאגיד.
 • בכפוף להוראות חוק המו"פ ותקנותיו לעיל, תאגיד מתחיל במחקר ופיתוח שמרבית הייצור של תוצרי התכנית יבוצע בישראל – יהא זכאי להטבות הנוספות הבאות:
 • מידת החדשנות המאפיינת את תכנית המו"פ, המוגשת על ידי התאגיד במסלול זה, המהווה אחת מאמות המידה לבחינת תכנית המו"פ, תיבחן גם מול יכולותיו הנוכחיות של התאגיד ומול הפוטנציאל הגלום בתכנית המו"פ.
 • תכנית, שתאושר במסגרת מסלול זה, תוכל לזכות בהתאם להחלטת הוועדה והוראות חוק המו"פ בשיעור תמיכה של עד 50%. במידה ובמועד האישור יהיו בתוקף תקנות בדבר תוספות למענקים באזורי עדיפות לאומית, יוכל התאגיד ליהנות מתוספת כאמור.
 • תכניות מו"פ שתוגשנה במסלול זה תידונה בדיון נפרד של ועדת המחקר.
 • יוענק פטור מחובת שעון פרויקטים אלקטרוני, אך יידרש ניהול דיווח ידני של שעות החוקרים למשימות השונות.
 • בכפוף להצדקה כלכלית והוראות חוק המו"פ, ניתן יהיה במסגרת מסלול זה לאשר תכנית למחקר ופיתוח תהליכי ולפיתוח מוצרים המיועדים גם לשוק המקומי.
 • תאגידים במסלול זה יוכלו להגיש בקשות לתמיכה בתכניות מו"פ במהלך כל השנה.

 

 

 

פטור מתשלום תמלוגים לתאגיד מתחיל במחקר ופיתוח

 • יינתן פטור מחובת תשלום תמלוגים לתאגידים, אשר יסווגו כתעשייה מסורתית מתחילה לעניין חוק המו"פ.
 • אם מגיש הבקשה הינו תאגיד, שמועד התאגדותו הינו לאחר 1 בינואר 2013 – התנאים ייבחנו גם ביחס לבעל השליטה בתאגיד.
 • בהתאם להצהרת הייצור שהוגשה על ידי התאגיד במסגרת הבקשה, רוב היצור שינבע מתוצרי התכנית יבוצע בישראל.
 • מתן הפטור, כמפורט לעיל, כפוף להחלטתה ואישורה של ועדת הכספים של הכנסת ביחס להוראות בתקנות התמלוגים המסדירות סוגיה זו.

 

לפרטים נוספים ולמידע נוסף ניתן לפנות ל:

רו"ח (משפטן) אייל לבנת, בטלפון: 052-3632125,        eyal@mbtcpa.co.il

ד"ר עמי נאוה, בטלפון 050-7731956,                  amin@mbtcpa.co.il

דילוג לתוכן