PDF להורדה

עמותות – חובת תשלום אגרה שנתית

שנה: 2016

מספר החוזר: 13.2016


בהתאם להוראות תקנות העמותות (אגרות), תשנ"ח-1998, חייבת כל עמותה בתשלום אגרה שנתית, החל מהשנה שלאחר רישומה.

חריג לאמור לעיל, עמותה תהא זכאית לפטור מאגרה שנתית, אם יו"ר הוועד וחבר ועד נוסף הצהירו, בתצהיר חתום בפני עורך דין, באשר לכל שנה בנפרד, כי מתקיימים בה התנאים המצטברים הבאים: תקציבה השנתי אינו עולה על 300,000 ש"ח והיא לא משלמת שכר ותשלומים עבור ביצוע עבודה (פרט לשכר המשולם לבעל מקצוע לצורך ביצוע הוראות חוק העמותות כגון: שכר רואה חשבון)[1].

תעריפי האגרה לשנת 2016 – למקדימים לשלם עד לסוף חודש מרץ, האגרה הינה בשיעור מופחת – 1,303 ש"ח, מחודש אפריל עד סוף חודש דצמבר – 1,592 ש"ח.

את האגרה ניתן לשלם באופן מקוון באתר רשם העמותות או בכל סניפי בנק הדואר, לחשבון רשם העמותות, בשובר מיוחד שנשלח לכל עמותה, לפי הכתובת הרשומה אצל רשם העמותות.

דגשים והבהרות:

  • אגרת רישום עמותה אינה פוטרת מתשלום האגרה השנתית לשנה העוקבת. כאמור, הפטור מתשלום אגרה שנתית קיים רק בשנה הקלנדרית בה הוקמה העמותה.​
  • השוברים נשלחים כשירות לציבור, אולם באחריות העמותות לשלם במועד ולדאוג לעדכניות כתובת העמותה במרשמי רשם העמותות.
  • החיוב באגרה מתבסס על "רישום" ולא על "פעילות" – לכן, כל עוד העמותה רשומה בסטאטוס פעיל במרשמי רשם העמותות, היא חייבת בתשלום אגרה (או עליה להצהיר על פטור מתשלום אגרה, במידה והיא עומדת בתנאים המפורטים לעיל). יתרה מזאת, גם עמותה הנמצאת בהליכי פירוק מרצון חייבת בתשלום אגרה שנתית, כל עוד לא פורקה.
  • עמותה שקיבלה פטור מתשלום אגרה וקיבלה במפתיע הכנסה/תרומה, בסכום שהעלה את תקציבה ליותר מ-300,000 – נדרשת לדווח על כך בתחילת השנה שלאחר מכן. הרשם יישלח טופס לתשלום האגרה לשנה הפלונית, בהתאם לתעריף בשנת הדיווח.
  • עמותה ששילמה אגרה ונראה שהיא זכאית לפטור מתשלום – במידה והעמותה חושבת שהיא עומדת בתנאים לקבלת פטור מתשלום אגרה לשנה מסוימת, עליה לשלוח בקשה לקבלת החזר אגרה, בצירוף הדוח הכספי המתייחס לאותה שנה בה מבוקש החזר.

 

 

 

יובהר, כי במידה ויתברר כי תצהיר העמותה בדבר זכאותה לפטור מתשלום אגרה אינו נכון, דהיינו, שבפועל לא עמדה העמותה בתנאים לעיל – העמותה תידרש לשלם את חוב האגרה בגין השנים הרלבנטיות, ורשם העמותות ישקול נקיטה בסמכויות כלפי העמותה או כלפי מי שמסר את המידע המטעה. בהתאם לנסיבות תתבקש העמותה להגיש הבהרות ועל פיהן יבחן העניין.

אי תשלום אגרה עלול לגרור סנקציות נוספות כלפי העמותה.

יודגש, כי לא יינתן אישור ניהול תקין לעמותה שאינה זכאית לפטור כאמור ושלא שילמה אגרה שנתית או שלא הגישה תצהיר לפטור לבנק הדואר לפי העניין. כמו כן, הרשם ישקול ביטול אישור ניהול תקין, ככל שיסתבר שהעמותה הגישה תצהיר שיקרי לצורך קבלת פטור מאגרה, וזאת מבלי לגרוע מנקיטה בסמכויות נוספות.

 

 

בדבר שאלות נוספות ניתן לפנות לרו"ח אסנת כהן, בטלפון: 03-6382805

osnat@britcpa.co.il

[1]     תשלום שכר אינו מתייחס רק ליחסי עובד – מעביד בעמותה, אלא גם לתשלום שכר עבור ביצוע עבודה כגון: תשלום עבור שיפוצים, ניקיון, יעוץ משפטי ועוד (ניתן לראות באתר רשם העמותות הנחיות מפורטות יותר באשר למקרים מיוחדים בהם משולמים סכומים זניחים).

דילוג לתוכן