PDF להורדה

עדכונים בתחום המים – ינואר 2016 (תקציר)

שנה: 2016

מספר החוזר: 10.2016


  1. תיקון 25 לחוק המים

בשבועות האחרונים עוסקים כל מי שקשורים למשק המים במגזר החקלאי במה שקרוי "תיקון 25 לחוק המים" – תיקון אותו מנסים האוצר ורשות המים להעביר בחקיקת בזק כ"תשובה" להוזלת המים בשיעור של 17% למגזר הביתי.

נראה, שעל מנת לכסות את עלות אותה הוזלה, מובילים שני משרדים אלה מהלך בעל השפעות דרמטיות על המפיקים הפרטיים.

קצרה היריעה מלפרט את כל פרטיו של התיקון לחוק המוצע. נוסיף רק, שאנו תקווה שנציגי החקלאים המטפלים בטרפוד אותה הצעה נלוזה, בסיוע גורמים שלטוניים – משרד החקלאות, ועדת הכספים בכנסת (ממנה מנסים מנסחי החוק לגזול את קביעת גובה ההיטלים – שארית הפליטה מחוק המים) וח"כים מסיעות שונות – יצליחו במשימה.

  1. תעריפי המים החל מיום 1 בינואר 2016

בחוזנו הקודם פרטנו את עיקרי התעריפים שייכנסו לתקפם עם ראשית שנת 2016. בינתיים פורסם "ספר התעריפים" שיהיה בתוקף מ-1 בינואר 2016 ועד 1 ביולי 2016.

את כל פרטי התעריפים לכל סוגי הצריכה, ניתן למצוא באתרנו ובאתר רשות המים.

  1. כללי המים – שימוש במים בגינון ציבורי בתעריף מופחת

בשעה טובה פורסמו הכללים שלעיל. הסברים והבהרות לסוגיה זאת מופיעים בחוזרנו 3/16.

מומלץ ביותר לעיין בהמלצות המופיעות בחוזר, האמורות לתת מענה להפחתה במחיר המים המשמשים להשקיית גינון בהתיישבות העובדת – סוגיה שבאה על פתרונה בגנים ציבוריים עירוניים כבר לפני כשנתיים.

  1. הודעה על פי סעיף 154 בחוק המים, בדבר הגבלת תוקף רישיון להפקת מים לשנת 2016

הרשות הממשלתית למים וביוב הודיעה לכל בעלי רישיונות הפקה שבכותרת זאת (64 בעלי רישיונות), כי על פי בדיקת הרשות חסרים פרטים מהותיים באשר לזהות הבעלים של הרישיונות שבנידון ו/או לא שילמו היטלי הפקה או אגרות רישיון הפקה בגין רישיונות אלו. הכל בניגוד לאמור בחוק המים, תשי"ט-1959, ולכללים מכוחו.

את הרשימה, הכוללת מפיקים פרטיים בלבד – אין בה קיבוצים או מושבים – ניתן למצוא באתר של רשות המים והביוב.

בדבר שאלות נוספות כולל ביקור בישוב בתיאום מראש –  ניתן לפנות ליורם תמרי,

בטלפון: 052-2565305 או בדוא"ל yoram@mbtcpa.co.il

 

 

דילוג לתוכן