PDF להורדה

החל משנת 2016, דוח תקופתי למע"מ ידווח על ידי עוסקים החייבים בדיווח מפורט – באופן מקוון בלבד

שנה: 2016

מספר החוזר: 1.2016


ברצוננו לעדכנם, כי על פי תקנות, שאושרו לאחרונה, וייכנסו לתוקף החל מיום 1 בינואר 2016, עוסקים החייבים בהגשת דוח מפורט לרשות המסים על פי חוק מע"מ, יחויבו להגיש את הדוח התקופתי באופן מקוון בלבד. יודגש, כי לא תתאפשר הגשת דוחות תקופתיים באמצעות שוברים, כפי שהיה נהוג עד כה.

במסגרת התקנות נקבעו הוראות המסדירות את האפשרות להגיש דוח באופן מקוון גם לעוסקים אחרים, שאינם חייבים בהגשת דוח מפורט, אם מעוניינים בכך.

לצורך עידוד השימוש במנגנון הדיווח והתשלום המקוונים, נקבע כי עוסקים המדווחים והמשלמים באופן מקוון, יוכלו לדווח ולשלם לא יאוחר מיום ה-19 לחודש.

עוסקים שבוחרים שלא לשלם באופן מקוון, ידווחו לא יאוחר מיום ה-15 לחודש ויוכלו לשלם בתוך שני ימי עסקים, מהמועד האמור (דהיינו, ביום ה-17 לחודש).

 

 

 

בדבר שאלות נוספות ניתן לפנות לרו"ח יוסי שלם, בטלפון: 03-6382845

yosys@mbtcpa.co.il

דילוג לתוכן