PDF להורדה

רשם האגודות השיתופיות פרסם את הוראה חשבונאית מספר 4

שנה: 2015

מספר החוזר: 99.2015


בחוזרנו 78/15 מחודש אוקטובר עדכנו, כי רשם האגודות השיתופיות פרסם באתר האינטרנט של משרדו הצעה להוראה חשבונאית בה נכללות הנחיות לגבי הטיפול החשבונאי ודרישות הגילוי בדוחות הכספיים של הקיבוץ. כעת ברצוננו לעדכנכם, כי רשם האגודות השיתופיות פרסם את הוראה חשבונאית מספר 4[1].

ההוראה חלה על קיבוץ מתחדש ותחול על הדוחות הכספיים לשנת 2015 ואילך.

 

נזכיר, בקווים כלליים, את עיקרי ההוראה:

  • יש לערוך חישוב של הגרעון (או העודף) הפנסיוני – ההתחייבויות האקטואריות נטו לתשלומי פנסיה לחברי הקיבוץ ולעוזבים. הגרעון יבטא את הערך המהוון, בהתאם לעקרונות אקטואריים, של ההתחייבויות בניכוי מקורות הכשירים לקיזוז.

באומדן הגרעון יובאו בחשבון הפרמטרים הרלבנטיים לחישוב, הכוללים בין היתר:

  • בחישוב ההתחייבות: פנסיית המטרה, הרכב האוכלוסייה וגילה.
  • בחישוב המקורות לקיזוז מההתחייבות: מקורות מיועדים כשירים לקיזוז, שהינם נכסים מיועדים לתשלומי הפנסיה, תכניות וזכאויות לקבלת תשלומי פנסיה.

הגרעון הפנסיוני יערך בהתבסס על חישוב אקטוארי.

  • בדוחות הכספיים תירשם התחייבות בגובה הגרעון הפנסיוני כנגד ההון העצמי.
  • בהוראה נכללו דרישות גילוי כמפורט בסעיף 4(ד) בהצעה.

יודגש, כי בכדי לעמוד בהוראה זו נדרשת הערכות מוקדמת, אשר היקפה ופרטיה ספציפיים לכל קיבוץ. לכן, מומלץ לקיים בהקדם דיון ומיפוי של הדרישות והצרכים בנושא זה.

יובהר, כי לא נקבעה חובת עריכת החישוב האקטוארי על ידי גורם מקצועי מסוים. יחד עם זאת, בשל מורכבות הדרישות, אנו ממליצים להשתמש או להיעזר בשרותי מומחה חיצוני לביצוע הנדרש.

 

 

בדבר שאלות נוספות ניתן לפנות לרו"ח אסנת כהן, בטלפון: 03-6382800

osnat@britcpa.co.il

 

[1]    הוראה חשבונאית מספר 4 – "דיווח כספי בדבר התחייבות לתשלום קצבה לעוזב ופנסיה לחבר בקיבוץ מתחדש" – ההוראה נמצאת באתר רשם האגודות השיתופיות, כאמור, ובאתרנו.

דילוג לתוכן