PDF להורדה

הוזלת תעריפי מים לגינון ציבורי

שנה: 2015

מספר החוזר: 98.2015


בחודש  יוני 2015, רשות המים פרסמה לשימוע כללים לעניין השימוש במים וההספקה של מים לצורכי גינון ציבורי.

התעריף לרכישת מים לגינון ציבורי, כפי שהוצג בשימוע, יעמוד על כ-4.58 ש"ח למ"ק, ביחס לתעריף מים שפירים שמעל לכמות המוכרת, שעמד על 5.98 ש"ח למ"ק (לפני מע"מ).

לשימוע הוגשו מספר התייחסויות, כאשר הכללים הסופיים עדין לא פורסמו לציבור.

לאחרונה פרסמה רשות המים הנחיות לישובים המעוניינים להיערך להגשת בקשה לזכאות לתעריף המוזל, כאשר הפרסום מדגיש, כי הכללים המחייבים עדין לא פורסמו.

להלן תמצית הכללים על פי המסמך לשימוע:

רשות מקומית, הזכאית לרכוש מים בתעריף מוזל לגינון ציבורי, נדרשת לעמוד בדרישות שלהלן:

  • התקנת מוני מים נפרדים לכל הגנים הציבוריים ששטחם עולה על 50 מ"ר, לרבות אפשרות להשקייה נפרדת של קבוצות צמחייה בהתאם למנות המים הנדרשות לכל סוג צמחייה, כמפורט בטבלה בהמשך.
  • הצהרת מורשה חתימה של הרשות המקומית על עמידה בתנאים של מדידה נפרדת, כאמור.
  • אישור של ספק המים על גבי טופס חתום, שישנה מדידת מים כנדרש בכל הגנים הציבוריים וכן שהתעריפים שחויבו על ידו בגין מים הינם בהתאם לכללי התעריפים ואינם פחותים מהתעריף המרבי שהוגדר בכללים.
  • כאשר אין זהות בין ספק המים לצרכן המים לגינון – יש לשלוח העתק מחשבון המים האחרון שנשלח מספק המים לצרכן, וכן נדרש שיהיה תשלום בפועל מצרכן המים לספק.
  • יש לפרט את שטחי הגנים הציבוריים בחלוקה לפי סוגי צמחייה וכמות המים במ"ק לדונם לשנה לפי הטבלה שלהלן:
אזור מדשאות שיחים ועצים ורדים ופרחים
צפון – צפון לבנימינה 610 410 620
החולה ורמת הגולן 740 490 760
מרכז – בנימינה עד אשקלון 640 430 640
דרום 700 470 710
עמק בית שאן ובקעת הירדן 910 600 940
נגב 940 630 1,020
אילת, ים המלח והערבה 1,450 970 1,590

 

 

 

 

 

על פי חשבוננו, החסכון הכספי לישוב יכול לעמוד בין 30 ל-90 אלפי ש"ח לשנה, אולם יחד עם זאת ישנם לא מעט סעיפים בעיתיים בטיוטת הכללים אשר בגינם הוגשו התייחסויות לשימוע.

 

אנו ממליצים לישובים, המעוניינים להתארגן לקראת הגשת בקשה להקצאת  מים לגינון, למפות את שטחי הגנים הציבוריים לפי סוגי צמחייה, לבדוק קיומן של מערכות השקיה כנדרש ולבחון עמידה בדרישות שפורטו.

 

אנו עוקבים אחרי פרסומי רשות המים, ומיד כשיתפרסמו הכללים המחייבים נעדכם.

 

 

 

 

ישובים המעוניינים לבחון את עמידתם בדרישות טיוטת הכללים, ולנתח את ההשפעות הכספיות שיהיו לכך, וכן לכל מידע אחר  אחרים ניתן לפנות לרו"ח אלון ראובני, בטלפון: 052-4771747 או בדוא"ל   alonr@mbtcpa.co.il

דילוג לתוכן